Generelt

 • Ferdsel med motorfartøy på vann/ innsjø er ikke tillatt i henhold til Motorferdselloven.
 • Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert for å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.
 • Som hovedregel er bruk av motorkjøretøy til redningstjenesten, jord- og skogbruksnæring og transport til faste bosteder lov, mens ferdsel til andre formål krever tillatelse fra kommunen.
 • Merk at du uansett ikke kan få tillatelse til turkjøring i vår kommune.

Vilkår

 • Du må søke om tillatelse til å benytte motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt i forskriften. Forskriften finner du nede på siden under Lover og forskrifter. 
 • I unntakstilfeller og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel til formål som forskriften ikke nevner spesielt.
 • Du må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring.
 • Behovet ditt må vurderes mot mulige skader og ulemper.
 • Generelt er det vanskeligere å få dispensasjon for å kjøre på barmark enn på snødekt mark.
 • Før det fattes vedtak som berører naturmangfoldet, skal kommunen også vurdere en del miljørettslige prinsipper (se naturmangfoldloven, spesielt §§ 8 - 12).
  Kommunen kan sette egne vilkår for dispensasjonen. Vilkår kan blant annet være knyttet til:
 • Trasé for motorferdsel
 • Antall turer
 • Tidsrom
 • Annet