Vi henviser også til regionale planer for Folkehelsestrategien for Agder 2018-2025

  • Under satsingsområde Gode nærmiljø: «Fylkeskommunen skal gjennom tilskuddsordninger prioritere turstier og friluftsliv i nærmiljøet, og veilede og bistå kommunene i planarbeid slik at det blir tilrettelagt for grøntstruktur, møteplasser og aktiviteter nær der folk bor eller oppholder seg. Tilrettelegging for friluftsliv for funksjonshemmede, eldre og inaktive vil være viktig».

Kartleggingen er gjort innenfor områder som er registrerte friluftsområder som er godt tilpasset og friområder med mulighet for tilpasning. Kartleggingen skal være et grunnlag for at kommunene skal få hjelp til å utvikle og forvalte arbeidet med universell utforming på en god og varig måte.

Se under Vedlegg for å lese strategien, kartlegging og rapport.