Forvaltning av hjortevilt

Forvaltning av bestandene av elg, hjort og rådyr skjer i stor grad ved å overvåke og vurdere jaktressurser, samfunnsskade og dyrevelferd. Bestandene blir regulert ved å legge til rette for jakt i kommunen.

Store bestander av hjortevilt kan gi utfordringer som påkjørsel av vilt, samt beiteskader på skog og innmark. Det som avgjør størrelsen på bestandene av hjortevilt, er om de har tilgang på mat eller om de bidrar til beiteskade. Lite mat gir økt dødelighet om vinteren.

Organisering av hjorteviltforvaltning

Det er mange aktører som er involverte i forvaltning av hjortevilt (kommune, fylkeskommune, statsforvalteren, miljødirektoratet og landbruks- og matdepartementet. 

Kommunen sitt ansvar er offentlige verdier knyttet til hjortevilt, f. eks. jakt og friluftsliv, naturmangfold, påkjørsler og andre samfunnsskader. Kommunen fastsetter minsteareal, godkjenner vald og tildeler fellingskvoter. Kommunen godkjenner også bestandsplanområde og bestandsplaner.

Ordforklaringer: 

  • Minsteareal: Den minste størrelsen på et areal som kreves for at kommunen kan godkjenne et vald og gi fellingstillatelse til en jaktrettshaver. 
  • Vald: Et område offentlig godkjent for jakt på hjortevilt. Den minste enheten som kan få tildelt fellingstillatelse. Enheter brukes til å rapportere resultater av felling. 
  • Bestandsplanområde: To eller flere vald som samarbeider om å utarbeide bestandsplan for elg eller hjort. 

Tabell over frister

Tidsfrister
PARAGRAF  FORVALTNING AV ELG, HJORT OG RÅDYR FRIST HVEM
§ 6 Fremme forslag om nytt minsteareal 15. januar Parter med interesse
§ 6 Fastsettelse av forskrift om minsteareal  15. mars Kommunen
Veileder § 33 Rapportering av fallvilt til SSB via Hjorteviltregisteret 31. mars Kommunen
§ 11 Trekke eiendom ut av godkjent eller omsøkt vald  1. april Jaktrettshaver
§ 16 Trekke tilbake valdgodkjenning*  1. april Kommunen
§ 14 Trekke et vald ut av godkjent bestandsplanområde 1. april Valdansvarlig
§ 14 Trekke tilbake godkjenning av bestandsplanområde  1. april Kommunen
§ 16 Trekke tilbake godkjenning av bestandsplan 1. april Kommunen
Veileder § 20 Tilbaketrekking av kvotefri jakt på rådyr 1. april Kommunen
§ 10 Søke om godkjenning av vald  1. mai Valdansvarlig
§ 11 Melde endringer i valdet til kommunen  1. mai Valdansvarlig
§ 13 Søke om godkjenning av bestandsplanområde  1. mai Bestandsplanområdets representant
§ 14 Melde endringer i bestandsplanområdet til kommunen 1. mai Bestandsplanområdets representant
§ 15 Søke om godkjenning eller endring av bestandsplan  1. mai Bestandsplanområdets representant
§ 20 Søke om kvotefri jakt på rådyr  1. mai Bestandsplanområdets representant
§ 11 Behandle søknad om vald 15. juni Kommunen
§ 14 Behandle søknad om bestandsplanområde 15. juni Kommunen
§ 16 Behandle søknad om bestandsplan for elg eller hjort  15. juni Kommunen
Veileder § 20 Behandle søknad om kvotefri rådyrjakt  15. juni Kommunen
§ 18 og 20  Utsending av fellingstillatelse på elg, hjort og rådyr 15. juni Kommunen
§ 32 Rapportere fellingsresultat til kommunen 14 dager etter endt jakttid  Valdansvarlig
Veileder § 32 Rapportere av sett elg og sett hjort til kommunen  14 dager etter endt jakttid  Jaktleder/ valdansvarlig
§ 32 Rapportere fellingsresultat til SSB via Hjorteviltregisteret 30 dager etter endt jakttid  Kommunen
Veileder § 32 Registrere sett elg og sett hjort i Hjorteviltregisteret 30 dager etter endt jakttid  Kommunen

 

* Kommunen kan trekke tilbake valdgodkjenningen og kreve ny søknad også etter 1. april dersom det foreligger tvil som berører rettsforhold i valdet.