Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer - kunngjøringer

Plan til offentlig ettersyn: Detaljregulering for Heiveien 3, Frøysland

Utvalg for drift og forvaltning har vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Heiveien 3, Frøysland, ut til offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for fortetting i eksisterende boligområde i Heiveien på Frøysland. 

Frist for å komme med innspill er 18. mars 2023.

Planområde - Heiveien 3

Vedtak i navnesaker

I henhold til stadnamnlova § 6 vedtok utvalg for drift og forvaltning 17.01.23 navnene på og skrivemåtene av navn under. 

Klagefristen er 15.02.23

""

Plan til offentlig ettersyn: Detaljregulering for Svineholmsundet

Utvalg for drift og forvaltning har vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Svineholmsundet ut til offentlig ettersyn.

Planområdet består av to eksisterende fritidsboliger og planen foreslår 13 nye hyttetomter. Planen tilrettelegger også for nytt småbåtanlegg med 16 båtplasser, og et badeområde, samt turdrag ut til det statlig sikrede Svineholmen, og til Storevarden.

Frist for å komme med innspill er 06.03.2023

Oversiktskart over Svineholmsundet

Plan til offentlig ettersyn: Detaljregulering for Brandsneskollen boligfelt

Utvalg for drift og forvaltning har vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Brandsneskollen boligfelt ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å etablere et nytt boligfelt nær Vigeland sentrum med 65 tomter og tilhørende infrastruktur. 

Frist for å komme med innspill er 21. januar 2023.

Kartutsnitt Brandsneskollen boligfelt

Plan til offentlig ettersyn: Detaljregulering for Svolestø, Hille

Utvalg for drift og forvaltning har vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Svolestø, Hille ut til offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for nye fritidsboliger med tilhørende båtplasser og infrastruktur. 

Frist for å komme med innspill er 21. januar 2023.

Kart over berørt område - Svolestø, Hille