Hva kan barnekoordinator hjelpe med?

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator. 

Barnekoordinators oppgaver er blant annet å sørge for

 • koordinering av tjenestene til familien og barnet
 • å ha oversikt over og bidra til å ivareta kommunens ansvar for oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Det betyr blant annet å
  • arbeide aktivt for at familien og barnet får nødvendig oppfølging fra velferdstjenestene
  • veilede familien og barnet i kontakten med ulike deler av hjelpeapparatet
 • at familien og barnet får informasjon og veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet, andre velferdstjenester og pasient- og brukerorganisasjoner
 • fremdrift i arbeidet med individuell plan

Barnekoordinator er tilgjengelig på telefon, samtaler på kontor (etter avtale) eller kommer på hjemmebesøk.

Hvem kan få barnekoordinator?

Familien din har rett til barnekoordinator hvis

 • familien har barn under 18 år eller venter barn,
 • barnet har alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og
 • barnet vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Andre velferdstjenester kan for eksempel være NAV-ytelser eller tilrettelagte tilbud i barnehage eller skole.
 • For disse barna gjelder ofte
  • Komplekse og vanskelige utfordringer som går på tvers av ulike ansvarsområder
  • Fragmenterte tjenester som gjør det vanskelig å ivareta helheten
  • Behov for at tjenestene samordnes og samarbeider

Hvordan få hjelp av barnekoordinator?

Foreldre kan selv ta kontakt med barnekoordinator, eller be fastlege, helsesykepleier, jordmor, sykehus eller andre om å ta kontakt.

Ønsker du bistand fra barnekoordinator, er det bare å ta kontakt.

Koster det noe?

Tjenesten er gratis og koster ingenting.

Rett til å klage

Hvis du mener at du har rett til barnekoordinator og ikke har fått det, kan du klage til Statsforvalteren. Henvis til reglene i pasient og brukerrettighetsloven kapittel 7-2.

Se Rundskriv til pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7 for mer informasjon om klagereglene. Se også Veileder for saksbehandling etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 4 om behandling av klagesaker.