Konsesjonspliktige eiendommer

  • Bebygd eiendom med totalareal over 100 daa.
  • Bebygd eiendom med over 35 daa dyrka eller overflatedyrka jord. 
  • Ubebygd eiendom regulert til landbruksformål. 
 Bruk blått skjema LDIR 359 som du finner under Skjema. 

Konsesjonsfrihet

Et eiendomserverv kan være konsesjonsfritt på grunn av eiendomstypen, eller fordi erverver er odelsberettiget til eiendommen eller i nær slekt med overdrager. Ny eier må i mange tilfeller likevel sende en egenerklæring om konsesjonsfrihet til kommunen.  

Kommunen registrerer opplysningene i eiendomsregisteret og erverver kan deretter sende skjøtet til tinglysing hos Kartverket. På kartverkets nettsider finnes informasjon om tinglysing og det er mulig å laste ned skjøte for utfylling, se lenke nedenfor.  

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Det må fylles ut ett skjema per erverver, og eierandel for hver enkelt skal oppgis. Veiledning for utfylling gis på side 3 og 4 i skjemaene. Kontakt eventuelt kommunens innbyggertorv eller landbruksavdelingen ved behov for hjelp. 

Rødt skjema (LDIR 356) benyttes for eiendom med totalareal under 100 daa/mål.  
Grønt skjema (LDIR 360) benyttes for eiendom med totalareal over 100 daa/mål.  

Nedsatt konsesjonsgrense/nullkonsesjon

Lindesnes kommune har innført forskrift om nedsatt konsesjonsgrense for å hindre at eiendommer som bør benyttes som helårsbolig blir benyttet som fritidsbolig. Dette er bakgrunnen for at det i Lindesnes kommune må sendes inn egenerklæring også for bolig- og fritidseiendommer med areal under 2 daa.  

Konsesjonsplikt for erverv som i utgangspunktet er konsesjonsfrie

I tilfeller der ny eier ikke skal innfri kravene for å kunne overta konsesjonsfritt, må det søkes konsesjon.
Det gjelder blant annet: 

  • Hvis erververen ikke skal bosette seg på boligeiendom/boligtomt som omfattes av reglene om nedsatt konsesjonsgrense/nullkonsesjon.  
  • Hvis erververen ikke skal bosette seg på landbrukseiendom som overtas fra nær slekt/ved odel. Det er lovbestemt boplikt hvis landbrukseiendommen innfrir arealkravene til en odelseiendom (35 daa fulldyrka eller overflatedyrka jord – eller 500 daa produktiv skog) og har våningshus.