Konsesjonspliktige eiendommer

Det må søkes konsesjon for landbrukseiendom med mer enn 100 daa totalareal eller 35 daa dyrka jord. Blått skjema LDIR 359 brukes også ved kjøp av eiendom under 100 daa totalareal når eiendommen er ubebygd og avsatt til Landbruk, Natur og Friluftsliv samt Reindrift (LNFR) i kommuneplanens arealdel. I tillegg skal skjemaet benyttes av de som søker om utsettelse eller fritak fra boplikten på boligeiendom (nedsatt konsesjonsgrense). 

Blått skjema LDIR 359 finner det under Skjema (lenke til Landbruksdepartementet sin nettside). 

Konsesjonsfrihet

Et eiendomserverv kan være konsesjonsfritt på grunn av eiendomstypen, eller fordi erverver er odelsberettiget til eiendommen eller i nær slekt med overdrager. Ny eier må i mange tilfeller likevel sende en egenerklæring om konsesjonsfrihet til kommunen.  

Kommunen registrerer opplysningene i eiendomsregisteret og erverver kan deretter sende skjøtet til tinglysing hos Kartverket. På kartverkets nettsider finnes informasjon om tinglysing og det er mulig å laste ned skjøte for utfylling, se lenke nedenfor.  

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Det må fylles ut ett skjema per erverver, og eierandel for hver enkelt skal oppgis. Veiledning for utfylling gis på side 3 og 4 i skjemaene som du du finner under Skjema ( (lenke til Landbruksdepartementet sin nettside). Kontakt eventuelt kommunens innbyggertorv eller landbruksavdelingen ved behov for hjelp. 

  • Rødt skjema (LDIR 356) brukes ved egenerklæring om konsesjonsfrihet for eiendom med mindre enn 100 daa totalareal og 35 daa dyrket jord. Skjemaet benyttes bl.a. ved kjøp av bolig- og fritidseiendom.
  • Grønt skjema (LDIR 360) brukes ved egenerklæring om konsesjonsfrihet for landbrukseiendom med totalareal på 100 daa eller mer, eventuelt 35 daa dyrka jord.   

Nedsatt konsesjonsgrense/nullkonsesjon

Lindesnes kommune har innført forskrift om nedsatt konsesjonsgrense for å hindre at eiendommer som bør benyttes som helårsbolig blir benyttet som fritidsbolig. Dette er bakgrunnen for at det i Lindesnes kommune må sendes inn egenerklæring også for bolig- og fritidseiendommer med areal under 2 daa.  

Konsesjonsplikt for erverv som i utgangspunktet er konsesjonsfrie

I tilfeller der ny eier ikke skal innfri kravene for å kunne overta konsesjonsfritt, må det søkes konsesjon.
Det gjelder blant annet: 

  • Hvis erververen ikke skal bosette seg på boligeiendom/boligtomt som omfattes av reglene om nedsatt konsesjonsgrense/nullkonsesjon.  
  • Hvis erververen ikke skal bosette seg på landbrukseiendom som overtas fra nær slekt/ved odel. Det er lovbestemt boplikt hvis landbrukseiendommen innfrir arealkravene til en odelseiendom (35 daa fulldyrka eller overflatedyrka jord – eller 500 daa produktiv skog) og har våningshus.