Hva koster det?

 • Det betales for opphold etter betalingssatser og retningslinjer vedtatt av bystyret. Opphold i skolens ferie- og fridager har egne satser, og inngår ikke i de faste oppholdssatsene.
  Oversikt over hva du må betale finner du nede på siden under PRISER.
 • Det kan bli avkrevd ekstra betaling dersom barnet hentes for sent i forhold til avtalt tid.
 • Skjer ikke innbetalingen innen fristen kan plassen bli sagt opp.
 • For barn med særskilte behov som har SFO-tilbud i 5.-7. klasse skal det ikke innkreves egenbetaling fra foreldre.

Søskenreduksjon og redusert betaling

Søskenreduksjon

Det gis 20% søskenmoderasjon på for yngste barn. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger. Foreldre må søke på eget digitalt skjema i IST/Oppvekstportalen.


Redusert betaling for barn i heltid i SFO på 1. og 2.trinn

Ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for sin SFO-plass.

Foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling ved å bruke søknadsskjema og legge ved siste utgitte skattemelding. Du vil finne det nede på siden under SKJEMA.

Søknadsskjema for redusert betaling må leveres fra foresatte innen 1. juni for opptak til høsten, ellers fortløpende (dvs. gjelder fra mnd. etter innkommet søknad).


Søknadsfrist

 • På grunn av ferieavvikling ber vi om at søknader som gjelder vedtak fra august/ nytt skoleår, registreres så snart skattemelding for forrige år foreligger, og senest 10.juni.

 • Vedtak vil gjelde fra måneden etter at fullstendig søknad er mottatt, inkludert nødvendig dokumentasjon av husholdningens inntekt.


Slik søker du:

 • Benytte vårt elektroniske søknadskjema. 

 • Du skal sende felles skjema dersom flere barn. Dersom du har barn i SFO søker du om redusert foreldrebetaling for disse også på samme skjema. 

 • Foresattes skattemelding(er) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter.

 • Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Som hovedregel skal søknaden vare for ett skoleår av gangen. Finn frem relevant dokumentasjon.

Krav til søker:

Inntektsgrense for å kvalifisere til redusert foreldrebetaling kommer så snart dette er vedtatt i statsbusjettet. 

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i SFO skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. 

 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

 • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

 • Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Fritak for betaling

Fritak kan søkes i særskilte tilfeller, f.eks. ved alvorlig sykdom hos barnet. Søknad med dokumentasjon sendes skolen. Ferie gir ikke grunnlag for fritak.

Bytte av fakturamottaker

Ønsker en familie å bytte mottaker av faktura sendes det melding om dette til skolen. Dersom barnet har delt bosted og bytte av fakturamottaker ønskes skal det sendes melding til skolen om dette. Ny fakturamottaker bør også bekrefte dette.