Hva koster det?

Prisliste 2024 for SFO - se avsnittet Barnehage og skole/SFO

 • Det betales for opphold etter betalingssatser og retningslinjer vedtatt av kommunestyret. Opphold i skolens ferie- og fridager har egne satser, og inngår ikke i de faste oppholdssatsene.  
  Oversikt over hva du må betale finner du nede på siden under PRISER.
 • Det kan bli avkrevd ekstra betaling dersom barnet hentes for sent i forhold til avtalt tid.
 • Skjer ikke innbetalingen innen fristen kan plassen bli sagt opp.
 • For barn med særskilte behov som har SFO-tilbud i 5.-7. klasse skal det ikke innkreves egenbetaling fra foreldre.

12 timer gratis SFO for elever på 1.-3. trinn

Ordningen med 12 timer gratis SFO gjelder for 1.-3. trinn i fra 1. august 2024. Elever på 1.-3. trinn skal ha tilbud om 2,5 timer gratis SFO hver dag. Timene kan enten fordeles før skoletid og/eller etter skoletid.

Dette avtales ved påmelding/søknad om SFO-plass. Dette er plasstype 1. For plasstype 2-5 er prisen redusert med 12 timer gratis per uke. Plasstype 1 kan ikke kombineres med plasstype 2-5. Foreldre velger plasstype 1, 2, 3, 4 eller 5. Plasstypene er faste hver uke.

Søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling

Søskenmoderasjon

Det gis 20% søskenmoderasjon for yngste barn. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger. 


Redusert betaling for barn i SFO på 1.-3. trinn

Ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for sin SFO-plass.

Plasstype SFO:Plasspris SFO:Kostpris SFO:
2,5 timer per dagGratis255, -
2 dagerGratis115, -
3 dager406, -   160, -
4 dager1040, -210, -
5 dager1474, -255, -

Søknadsfrist

På grunn av ferieavvikling ber vi om at søknader som gjelder vedtak fra august/ nytt skoleår registreres så snart skattemelding for forrige år foreligger.

Vedtak vil gjelde fra måneden etter at fullstendig søknad er mottatt, inkludert nødvendig dokumentasjon av husholdningens inntekt.


Slik søker du:

Benytte vårt elektroniske søknadskjema. 

Du skal sende felles skjema dersom flere barn. Dersom du har barn i barnehage søker du om redusert foreldrebetaling for disse også på samme skjema. 

 • Lindesnes kommune innhenter nå inntektsopplysninger fra siste skattemelding, men:
  • dersom en foresatt ikke har skattemelding, må inntekt dokumenteres å annen måte. 
  • dersom husholdningen totalt har en vesentlig og varig lavere inntekt enn det som vises i siste skattemelding, må dette dokumenteres. 

Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Som hovedregel skal søknaden vare for ett skoleår av gangen. Finn frem relevant dokumentasjon.

Krav til søker:

Inntektsgrense for å kvalifisere til redusert foreldrebetaling er kr. 519 750,-. 

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i SFO skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. 

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Fritak for betaling

Fritak kan søkes i særskilte tilfeller, f.eks. ved alvorlig sykdom hos barnet. Søknad med dokumentasjon sendes skolen. Ferie gir ikke grunnlag for fritak.

Bytte av fakturamottaker

Ønsker en familie å bytte mottaker av faktura sendes det melding om dette til skolen. Dersom barnet har delt bosted og bytte av fakturamottaker ønskes skal det sendes melding til skolen om dette. Ny fakturamottaker bør også bekrefte dette.