Når må du søke om omdisponering? 

For arealer som er dyrka jord, må du søke om omdisponering dersom arealet skal brukes til andre formål enn jordbruksproduksjon. Dette kan for eksempel være oppføring av bygg, planting av skog, anlegg av dammer, ved uttak av jord, masse eller torv eller etablering av massedeponi. Dyrka jord kan være fulldyrka eller overflatedyrka:

  • Fulldyrka jord er jord som er dyrket til vanlig pløyedybde og som kan nyttes til åkervekster eller eng som kan fornyes ved pløying.    
  • Overflatedyrka jord er jord som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten slik at maskinell høsting er mulig.    

For arealer som er dyrkbar jord må du søke om omdisponering dersom tiltaket betyr at arealet ikke kan brukes til matproduksjon i fremtiden. For eksempel trenger du ikke å søke om omdisponering hvis du skal plante juletrær eller andre trær på arealet, fordi arealet fortsatt kan brukes til jordbruk i fremtiden. Ved oppføring av bygg eller andre store arealinngrep, kan ikke arealet dyrkes opp til jordbruksareal i fremtiden.   

Dyrkbar jord er ofte registrert i eget kartlag i gårdskart fra NIBIO, se lenke nedenfor. Velg «andre kartlag» og «dyrkbar jord» i menyen på venstre side av kartet. Men det er viktig å være oppmerksom på at et areal kan være dyrkbart selv om det ikke er registrert som dyrkbar jord i gårdskart.  

Det kan være lurt å forhøre seg med landbruksavdelingen i forkant av tiltaket hvis du er i tvil om du trenger å søke om omdisponering eller ikke. Reglene for omdisponering finnes i jordloven § 9.  

Slik søker du

Det finnes ikke et eget skjema for å søke omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. Send søknaden med vedlegg til Lindesnes kommune pr e-post eller vanlig post:

 Lindesnes kommune, Nordre Heddeland 24, 4534 Marnardal


Søknaden må inneholde:

  • Hvem som søker, og grunnopplysninger om eiendommen.
  • Formålet med omdisponeringen, og hvorfor du bør få samtykke.
  • ​Eventuelle rettigheter tilknyttet eiendommen som kan påvirke vurderingen.

I tillegg skal du legge ved kart hvor arealet du ønsker omdisponert er tegnet inn, se lenke til gårdskart fra NIBIO nedenfor.  

Mer informasjon om omdisponering finnes på Landbruksdirektoratets nettside, se lenke nedenfor.