Krav til dyrehold

Det er viktig at antall dyr ikke overstiger det som er forsvarlig og som eier kan mestre på en rimelig måte. Alle dyreeiere er ansvarlig for at dyreholdet ikke medfører sjenerende lukt, støy eller avfall for omgivelsene.

Alt avfall som matrester, ekskrementer, strø, kattesand og lignende skal håndteres slik at hygieniske ulemper ikke oppstår. Dyrenes oppholdssted, bur, hus eller lignende må til enhver tid holdes rene. Skadedyr som rotter og mus skal ikke forekomme.

Hanehold

Hanehold i et nabolag fører ofte til konflikter mellom naboer. Hanegaling kan ikke bare forstyrre søvnen, med de alvorlige konsekvensene det kan ha, men den uforutsigbare lyden kan også oppleves som belastende på dagtid. Hanehold i tettbygde strøk kan dermed gi en helsemessig ulempe som stressreaksjoner og redusert trivsel. Lyd av hanegal ansees ikke normalt å forvente i et boligstrøk og er etter kommunelegens oppfatning over en allmentakseptert tålegrense for støy i et nabolag. 

Ved klager på støy fra hane vil kommuneoverlegen i de fleste tilfeller kreve at hanen fjernes med hjemmel i Folkehelseloven. Et av formålene med Folkehelseloven er å forebygge sykdom, blant annet ved å beskytte mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Katter

Mattilsynet har forvaltningsansvaret for dyrevelferden. Mattilsynet har informasjon om eierløse/forvillede katter. Vær oppmerksom på at dersom du begynner å mate en forvillet katt, og dette får et visst omfang, påtar du deg omsorgsansvaret etter Dyrevelferdsloven.

Dyrepensjonat eller daghjem

Dyrepensjonat eller daghjem for dyr skal meldes til Mattilsynet etter Forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr.

Lokaler, virksomheter som driver med dyrehold

Forskrift om miljørettet helsevern stiller helse- og miljøkrav til lokaler, virksomheter og eiendommer. Disse skal drives på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe.

Avdeling Miljørettet helsevern fører tilsyn med at denne forskriften overholdes. Det vil være driften av dyreholdet som er avgjørende for om Miljørettet helsevern skal gripe inn og regulere et dyrehold.