Oversikt over saksbehandlingstid

2 uker

  • forhåndskonferanser

3 uker

  • igangsettingstillatelser
  • midlertidig brukstillatelser
  • ferdigattester
  • byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og hvor det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet

12 uker

  • omfattende byggetiltak
  • saker hvor det er behov for dispensasjon

16 uker

  • saker hvor det er behov for dispensasjon og saken sendes på uttale til berørte myndigheter

Saksbehandlingstiden starter fra komplett mottatt søknad

Vi regner saksbehandlingstiden fra datoen vi mottar en fullstendig søknad (det vil si: med all nødvendig dokumentasjon). Hvis vi må innhente ytterligere dokumentasjon fordi søknaden ikke er fullstendig, inngår ikke dette i saksbehandlingstiden.