Slik søker du

Du søker via Statens vegvesen sitt skjema. Søknaden sendes automatisk til Lindesnes kommune.

Søk om avkjørsel her

Hva må søknaden inneholde? 

For at søknad om avkjørsel fra kommunal vei skal behandles må den inneholde:

  • Beskrivelse av planlagt tiltak.
  • Situasjonskart.
    Avkjørsel tegnes inn med bredde, frisikttrekant og svingradius i henhold til veileder «Krav til avkjørsel», vedlagt lenger ned i artikkelen. Bygg og eventuelle sikthindringer må vises på situasjonsplanen.
  • Tegning av avkjørselens lengdeprofil.

Søknaden vil ikke bli behandlet før den er komplett. Trengs det ytterligere opplysninger vil du få beskjed om dette.

Dersom det aktuelle tiltaket ligger innenfor uregulert område, fattes det vedtak etter vegloven, både for etablering av ny avkjørsel og for utvidet/ endret bruk av eksisterende avkjørsel. Kvalitet og utvikling gir uttalelse når søknaden gjelder innenfor regulert område.

Endre eksisterende avkjørsel

Hvis du skal utvide eller endre bruk av eksisterende avkjørsel gjelder samme krav som ved bygging av ny avkjørsel.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden for søknader om avkjørsel fra kommunal vei er opptil 12 uker.

Kriterier for bygging eller endring av avkjørsel

Når det skal bygges en avkjørsel fra en kommunal vei, er det viktig at denne bygges slik at trafikksikkerheten for alle som ferdes langs veien er ivaretatt. Alle tilpasninger til vei og fortau skal gjøres på egen eiendom. Tilpasninger skal gjøres slik at veiens tekniske standard og funksjon opprettholdes.

På bakgrunn av dette stilles det krav til fri sikt, svingradius og lengdeprofil når det skal bygges nye avkjørsler. I tillegg stilles det tekniske krav til opparbeidelsen av avkjørselen og snumulighet på egen grunn.

Se mer informasjon i veilederen "Krav til avkjørsel" som du finner under vedlegg. 

Husk å sende ferdigmeldingsskjema

Når arbeidet med godkjent avkjørsel er utført, skal du sende ferdigmeldingsskjema til avdeling for kvalitet og utvikling.