Dispensasjon fra landbruks, – natur- og friluftsformål (LNF)

Omdisponering av dyrket og dyrkbar jord skjer ved at kommunen vedtar planer etter plan- og bygningsloven om at arealet skal brukes til annet enn landbruk. Det kan også skje ved at enkeltpersoner etter reglene i jordloven søker om å bruke hele eller deler av eiendommen til noe annet enn landbruksproduksjon.

Fradeling av landbrukseiendom

Jordlovens bestemmelser om deling av landbrukseiendommer skal sikre at landbruksressursene blir bevart og kan drives rasjonelt.

En eiendom som kan brukes til jord- eller skogbruk og gi grunnlag for lønnsom drift, kan ikke deles uten samtykke fra landbruksmyndighetene. Dette gjelder både når et areal blir fysisk delt fra en eiendom, og ved forpakting, tomtefeste og annen leie eller bruksrett som gjelder for mer enn 10 år. Delingsbestemmelsen gjelder også for eiendom som består av flere gårds- og bruksnummer, forutsatt at de utgjør én driftsenhet. 

Formålet er å sikre og samle bygninger og arealressurser til landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. 

For mer informasjon, gå inn på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider, se under Lenker.