Restriksjoner eller vannbrudd

Restriksjoner på vannforbruket, avbrudd i vannleveransen eller i mottak av avløpsvann gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.

Fysisk frakoblet kommunalt ledningsnett

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett (jfr. lokal forskrift §9-6).

Fritaket gjelder fra når melding om plombering, fra autorisert rørlegger, er mottatt. Forespørsel/søknad kan sendes via e-post til post@lindesnes.kommune.no.

Når det skal kobles på igjen må kommunen få melding fra autorisert rørlegger. Både frakopling og påkobling forutsettes utført for abonnentens kostnad og etter kommunens anvisning. Hvis kommunen foretar fra-/eller tilkoblingen skal det betales et gebyr for dette. Gebyret fremgår av gebyrregulativet. Vannmåler leveres kommunen, og vannmålerstand ved uttak blir registrert.

Fraflytting eller fravær

Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene. Er bebyggelsen på eiendommen fjernet eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales årsgebyr inntil stikkledning er frakoblet (plugget) ved hovedledningen og frem til neste betalingsforfall.

Eiendom brukes ikke som bolig

For eiendom som ikke brukes som bolig, og der avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn vannforbruket, kan avløpsgebyret beregnes ut fra målt avløpsmengde, eller fastsettes etter særskilt avtale med kommunen.     

Eiendom hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra normalen

For eiendom hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp, og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene. I slike tilfeller inngås det en separat avtale mellom kommunen og abonnenten.