Beskrivelse av prosessen

Administrasjonen etablerte våren 2020 en arbeidsgruppe med representanter fra Lindesnes idrettsråd, samarbeidsutvalget for frivilligsentralene, helsefeltet, musikkfeltet, barn og unge, kulturenheten i kommunen og kommunestyret. 

Arbeidsgruppa hadde sitt første møte 18.8.20. Her ble utarbeidelsen av frivillighetserklæringen planlagt. Det ble lagt opp til en prosess med involvering gjennom både fysiske møter og digitale kanaler. Det ble videre bestemt at Frivillighet Norge skulle involveres. Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner på nasjonalt nivå.

Det er gjennomført seks fysiske og en digital samling for frivillige organisasjoner og en fysisk samling for barn og unge. I tillegg har det vært anledning til å sende innspill på e-post. Totalt har rundt 70 lokale frivillige lag og foreninger vært involvert i innspillsprosessen. Saksbehandler har invitert seg inn på avdelingsledermøter i kommunen, og hatt åtte slike møter. Rådene for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har gitt sine innspill. Det er gjennomført fire møter i arbeidsgruppa, der innholdet i erklæringen er arbeidet frem med bakgrunn i innspillene som er gitt.

Arbeidet med frivillighetserklæringen har involvert frivillig sektor, politikere og kommunens enheter. For å oppnå målsetningene i frivillighetserklæringen vil oppfølgingen kreve fortsatt fokus på medvirkning og involvering av disse.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål om dette arbeidet, ta kontakt med frivillighetskoordinatoren.