Beskrivelse av prosessen

Frivillige lag og foreninger, politiske representanter for kommunestyret og kommunens enheter har vært involvert i utarbeidelsen av frivillighetserklæringen for Lindesnes kommune. Administrasjonen etablerte en arbeidsgruppe med representanter fra barn og unge, helsefeltet, kommunestyret, Kulturenheten, Lindesnes idrettsråd, musikkfeltet og Samarbeidsutvalget for frivilligsentralene.  

Det ble gjennomført flere fysiske samlinger og en digital samling for frivillige lag og foreninger, og en fysisk samling for barn og unge. I tillegg var det anledning til å sende innspill på epost. Rådene for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har gitt sine innspill.

Erklæringen ble arbeidet frem i arbeidsgruppa med bakgrunn i innspillene som er gitt.

Lindesnes kommunes frivillighetserklæring (2021-2032)

Formål med erklæringen

Deltakelse og samfunnsengasjement er et satsningsområde i kommuneplanen 2020-2032. Frivillighetserklæringen beskriver grunnleggende verdier og prinsipper, fokusområder og mål for Lindesnes kommunes frivillighetspolitikk. 
Frivillig sektor inkluderer lag, foreninger og organisasjoner som driver frivillig virksomhet og som ikke er fortjenestebasert. Målet er at erklæringen skal gi forutsigbarhet og et godt samspill for frivilligheten i Lindesnes kommune.

Grunnleggende verdier og prinsipper

  • Lindesnes kommune anerkjenner frivillighetens verdi – for den som er frivillig, for den som mottar resultatet av frivillig innsats og for samfunnet som helhet.
  • Lindesnes kommune anerkjenner frivillig sektors selvstendige rolle, på lik linje med offentlig og privat sektor. Lindesnes kommune ønsker å tilrettelegge for frivillighetens egenutvikling. Samarbeid på tvers av sektorene skal bære preg av gjensidig respekt og likeverd.
  • Lindesnes kommune anerkjenner frivillighetens betydning for nærmiljøene og samfunnsutviklingen. Frivillighet utføres i stor grad i eget nærmiljø. Frivillig sektor er en viktig bidragsyter til velferdssamfunnet, og en forutsetning for gode og inkluderende lokalsamfunn.
  • Det er stor verdiskapning i frivillig sektor, og frivilligheten er betydelige bidragsytere i samfunnsregnskapet. Godt samspill mellom frivillig og offentlig sektor kan gi ytterligere sosiale, demokratiske og økonomiske gevinster. Godt samspill kan også skape effekt på målsetninger om bærekraftig utvikling.
  • Lindesnes kommune anerkjenner at godt samspill krever åpenhet, tillit, tilgjengelighet og forutsigbarhet. Frivillighetspolitikken vår skal bære preg av dette.

Fokusområder

Dialog og møteplasser

Tillit og forståelse for hverandres roller er viktig for et godt samarbeid mellom frivilligheten og kommunen. Dialog og møteplasser gir anledning til å bli bedre kjent, å utforske felles utfordringer og skape løsninger sammen. 
Vi har god dialog og møteplasser som fremmer samarbeid.

Kompetanse

Frivilligheten har lang erfaring som bidragsyter til velferdssamfunnet, og er en viktig samarbeidspartner for å løse fremtidige samfunnsoppgaver. Lindesnes kommune har kunnskap og kompetanse som kan styrke frivilligheten. Frivillige organisasjoner har kunnskap og kompetanse som kommunen kan dra veksel på. Slik kan frivillighetens rolle forsterkes – i utvikling av nærmiljøene og som inkluderende kraft.

Vi drar veksel på hverandres kunnskap og kompetanse.

Lokaler og utstyr

Frivilligheten vil at kommunale lokaler som egner seg for aktivitet i lag og foreninger skal stå til gratis disposisjon når de ikke brukes til kommunal aktivitet. Det er viktig for frivillige organisasjoner å finne informasjon om tilgjengelige lokaler og utstyr som egner seg for deres aktivitet. Lindesnes kommune vil legge til rette for god utnyttelse av kommunale lokaler, og at gratis utlån av lokaler til aktiviteter for barn og unge prioriteres.

Frivillige organisasjoner har informasjon om og god tilgang på egnede lokaler og utstyr.

Synlighet og rekruttering

Frivillige lag og foreninger har et mangfold av aktiviteter og tilbud til kommunens innbyggere, og det er viktig for nærmiljøene at disse er synlige. Deltakelse i frivilligheten har en verdi i seg selv. Bredere rekruttering er viktig for inkludering av flere i samfunnet vårt. Lindesnes kommune vil bidra til utvikling av engasjement og deltakelse i hele befolkningen.

Informasjon om frivilligheten er lett tilgjengelig, og innbyggerne deltar og engasjerer seg.

Økonomi

Økonomisk forutsigbarhet er en forutsetning for utvikling av frivillig aktivitet. Det finnes offentlige, private og ideelle tilskuddsordninger som frivillige lag og foreninger kan søke på. Prosjektbaserte tilskuddsordninger er kortsiktig finansiering og legger føringer for frivillighetens aktivitet. Frie midler øker frivillighetens muligheter for å utvikle sin aktivitet etter egne ønsker og prioriteringer.

De kommunale tilskuddsordningene inneholder frie midler, og vi har god informasjon om tilskuddsordninger og søknadsskriving.

Lindesnes kommunes oppfølging av frivillighetserklæringen

Frivillighetserklæringen skal bidra til mer forutsigbarhet og langsiktighet i samspillet mellom kommunen og frivillig sektor.

Oppfølgingen av frivillighetserklæringen rulleres i 2024, og deretter hvert fjerde år ut kommuneplanperioden. Arbeidet med rullering av oppfølgingen forankres i frivillig sektor, og legges frem som politisk sak som vedtas i Utvalg for plan og samfunnsutvikling. I 2032 rulleres frivillighetserklæringen i sin helhet med forankring i frivillig sektor og politisk sak som vedtas av kommunestyret.

Erklæringen skal gjøres kjent og virksom internt i kommunen, i politiske styrer og utvalg.

Innholdet i frivillighetserklæringen følges opp av Lindesnes kommune i arbeidet med planer og budsjetter.

Det skal utarbeides indikatorer knyttet til innholdet i frivillighetserklæringen som enhetene i kommunen rapporterer på gjennom systemet for virksomhetsstyring.