Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskudd, stipend og kulturpriser

Årets navn

Prisen Årets navn har som formål å påskjønne initiativ, tiltak og personlig engasjement som på en særskilt positiv måte bidrar til å styrke fellesskapet og øke livskvaliteten for innbyggerne de siste 12 måneder.

Frist for å sende inn forslag er 1. oktober 2023.

Ungdommens kulturstipend

Lindesnes kommunes kulturstipend for ungdom har som formål å fremme og inspirere talentfulle utøvere innenfor det utvidede kulturbegrepet til videre vekst og utvikling.

Søknadsfristen er 1. oktober 2023.

Kulturpris

Lindesnes kommunes kulturpris er kommunens høyeste æresbevisning og har som formål å berømme en spesiell innsats for kommunens kulturliv og/eller markere kunstnerisk virksomhet av stor betydning.

Prisen skal bidra til å sette fokus på kultur og inspirere til kulturell aktivitet.

Frist for å sende inn forslag er 1. oktober 2023.

Aktivitetsmidler for barn og unge

Har du en ide til en god aktivitet for barn og unge, men mangler finansiering?

Barne- og ungdomsrådet i Lindesnes (BU) har kr. 100 000,- som fordeles til tiltak som fremmer gode aktiviteter for barn og unge. BU ønsker at midlene skal komme flest mulig barn og unge til gode og at det skal stimulere til varig aktivitet.

Søknadsfristen er 20. oktober 2023.

Aktivitetsmidler - glade barn

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Den kulturelle skolesekken (DKS) skal medvirke til at alle elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. 

Logo - Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er et kommunalt og interkommunalt samarbeid der kunst- og kulturtilbud skal være tilgjengelige for eldre.

Illustrasjon av to spaserstokker som står mot hverandre med teksten

Legater

Et legat blir opprettet ved at et pengebeløp eller en annen formuesverdi gis som gave  eller testamenteres til et bestemt formål. Det finnes legater for ulike formål, som f.eks legater til utdanning, trengende, frivillig innsats osv. Hva du kan søke på varierer fra år til år.

Søknadsfrist er 15. mai 2023.

Penger

Søk om tilskudd til lokalt integreringsarbeid

Frivillige organisasjoner kan nå søke om tilskudd til drift, prosjekter eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. 

Søknadsfristen var 15. mars 2023.

Hender holder blader

Spillemidler

Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive organisert idrett og egenorganisert fysisk aktivitet.

Hus av puslebiter

Stiftelsen Viva Vigeland

Stiftelsen Viva Vigeland ble etablert av Vigeland Vannverk a/l i 2010. Stiftelsens formål er å sikre at vannverkets verdier i hovedsak kommer innbyggerne i vannverkets geografiske område til gode. Det skal skje ved årlige tildelinger fra stiftelsen. For 2022 ble det utdelt kr. 147.000,-. 

Søknadsfristen er 5. oktober 2023.

Vannspeil

Tilskudd til "grønne møteplasser"

Velforeninger/ tilsvarende kan søke om midler til å oppgradere sine nærområder/ grønne møteplasser. I 2023 er det satt av kr 200.000,- som skal fordeles. 

Søknadsfristen er 15. april 2023.

Grønne møteplasser

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Du kan nå søke om tilskudd for å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.

Søknadsfristen er 3. november 2023.

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. 

Jente og gutt som klatrer