Særskilt norskopplæring

Særskilt norskopplæring foregår på elevens nærskole, og skal foregå i elevens ordinære norsktimer. De fleste elevene følge en egen, alternativ norsk læreplan kalt «Læreplan for grunnleggende norsk for språklige minoriteter». Opplæringen foregår ofte i liten gruppe.

Tospråklig fagopplæring

For elever med veldig dårlige norskferdigheter, kan det være nødvendig med tospråklig fagopplæring. Dersom eleven ikke er i et innføringstilbud, vil denne  opplæringen foregå på elevens nærskole. Den blir gjerne organisert slik at en tospråklig assistent følger eleven i et gitt antall timer og fag, og kan gjøre nødvendig oversetting av tale og tekst mellom morsmål og norsk.

Morsmålsopplæring

For elever med veldig dårlig norskferdigheter, kan det være nødvendig med morsmålsopplæring. Morsmålsopplæring kan legges til en annen skole enn den eleven vanligvis går ved, og organiseres i utgangspunktet utenom vanlig skoletid. Formålet med morsmålsopplæring er at denne skal bidra til eleven lærer seg norsk så raskt som mulig.

Innføringsklasser

Kommunen har et innføringstilbud til nyankomne elever som har veldig dårlig norskferdigheter. Tilbudet er frivillig, og kommunen må ha samtykke fra eleven (over 15 år) eller foreldre før det kan fattes vedtak om slik opplæring. Elever kan gå inntil to år på et innføringstilbud, før de fortsetter grunnskoleopplæring på nærskolen. I innføringstilbud får elevene opplæring i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Når de er tilbake i nærskolen, er det vanlig å fortsette en periode med særskilt norskopplæring.

Tilbudet er for tiden organisert i eget bygg like ved Furulunden skole i Mandal, og heter Lindesnes læringssenter avdeling barn og unge (LABU). 

Nyankomne elever til Norge

For nyankomne elever til Norge med svært dårlige norskferdigheter, har Lindesnes kommune et eget innføringstilbud ved Lindesnes læringssenter avdeling barn og unge (LABU).

Foresatte til nyankomne minoritetsspråklige elever skal i første omgang henvende seg til nærskolen. Her vil eleven skrives inn, og man finner ut hva slags særskilt språkopplæring som skal tilbys. Avhengig av elevens norskferdigheter vil opplæringen enten finne sted på nærskolen eller i kommunens innføringstilbud, LABU.

Rettigheter og ansvar

Særskilt språkopplæring er en samlebetegnelse, og består av tre ulike elementer: Elever har rett på særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig norskferdigheter til å følge vanlig undervisning. Om nødvendig har slike elever i tillegg rett på tospråklig fagopplæring og eventuelt morsmålsopplæring i tillegg.

Skolen er ansvarlig for å kartlegge norskferdighetene til aktuelle elever, og dersom denne viser at eleven ennå ikke har gode nok norskferdigheter, vil eleven få tilbud om særskilt språkopplæring. Tilbudet er frivillig.