Hva koster det for barnehageplass?

Maksimalpris og moderasjonsordninger (søskenmoderasjon, gratis kjernetid, redusert foreldrebetaling) fastsettes av Stortinget hvert år. Kommunestyret fastsetter foreldrebetalinger i årlig budsjettvedtak. 

Har du flere barn i barnehage får du få søskenmoderasjon

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon. Den får du automatisk, så lenge søsknene er registrert med samme fakturamottaker og bor i samme husholdning. Dette må være registrert i Folkeregisteret. 

Barn nr. 2: 30 % moderasjon.
Barn nr. 3 og videre: 50% moderasjon.

Dersom søsken har ulike tilbud, blir søskenmoderasjon gitt på det laveste tilbudet.

Reduksjon av foreldrebetaling ut fra inntekt

Du får ikke automatisk lavere pris fra barnehagen dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. Det må søkes hvert barnehageår. 

Krav til søker:

Inntektsgrense for å kvalifisere til redusert foreldrebetaling er kr 550 000,-. Fra august -24 er inntektsgrensen kr. 366 666, - da ordinær pris for 5 dager reduseres til kr. 2000, - pr. mnd. 

 Klikk her for å søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO. 


Det er innført nasjonal maksimalpris for en barnehageplass. Ingen husholdning skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Kostpenger kommer i tillegg til foreldrebetalingen.

Barn som har rett på reduksjon i foreldrebetalingen kan også ha rett til gratis kjernetid i barnehagen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra verdien av de 20 gratistimene.

Det er kommunen som har ansvar for disse ordningene, men ordningen omfatter både de kommunale og ikke-kommunale barnehagene. Søknaden gjelder for ett barnehageår om gangen.

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. 

  • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
  • Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Søknadsfrist

På grunn av ferieavvikling ber vi om at søknader som gjelder vedtak fra august/ nytt barnehageår, registreres så snart skattemelding for forrige år foreligger.

Vedtak vil gjelde fra måneden etter at fullstendig søknad, inkludert nødvendig dokumentasjon av husholdningens inntekt, er mottatt.

Slik søker du:

  • Benytte vårt elektroniske søknadskjema. 
  • Du skal sende felles skjema dersom flere barn. Dersom du har barn i SFO søker du om redusert foreldrebetaling på samme skjema. 
  • Lindesnes kommune innhenter nå inntektsopplysninger fra siste skattemelding, men:
Dersom en foresatt ikke har skattemelding, må inntekt dokumenteres på annen måte. 
Dersom husholdningen totalt har en vesentlig og varig lavere inntekt enn det som vises i siste skattemelding, må dette dokumenteres. 
  • Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen. Finn frem relevant dokumentasjon.

Gratis kjernetid i barnehagen

Barn i familier med lav inntekt kan har rett til 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Har dere barnehageplass må dere betale for opphold utover de 20 timene. Du må søke om gratis kjernetid.

Hvem kan få gratis kjernetid?

Gjelder alle 2-, 3-, 4-, 5-åringer, og barn med utsatt skolestart.

Inntektsgrense

Inntektsgrensen fra august er kr. 642.700, -. 

Søknadsfrist

  • På grunn av ferieavvikling ber vi om at søknader som gjelder vedtak fra august/nytt barnehageår registreres så snart skattemelding for forrige år foreligger, og senest 10. juni.

  • Vedtak vil gjelde fra måneden etter at fullstendig søknad, inkludert nødvendig dokumentasjon av husholdningens inntekt, er mottatt.

Hvordan søke om gratis kjernetid på grunn av lav inntekt

Det er kommunen som har ansvar for disse ordningene, men ordningen omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager. 
De som kan få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage må benytte vårt elektroniske skjema. 

Har familien flere barn i barnehagen, skal det sendes inn en felles søknad om gratis kjernetid.

Lengre sykefravær

Er barnet ditt syk og borte fra barnehagen sammenhengende i mer enn en måned, kan du søke om å slippe å betale for hele perioden. Du må da legge frem legeerklæring. 

Hva skjer om du ikke betaler?

Betaler du ikke innen gitte betalingsfrister, kan kommunen/eier si opp barnehageplassen.

For kommunale barnehager vil Økonomikontoret følge opp ubetalt faktura ved å sende ut purring etter faste rutiner. Dersom faktura ikke blir betalt etter purring, oversendes saken til Innfordringsavdelingen.