Veiledning av skolens personale

Det er et mål at alle barn i Lindesnes kommune skal få likeverdige tjenester. Meld. St. 6 (2019-2020) «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» fremmer at tverrfaglige tjenester skal komme tidligere inn, og tettere på. Med bakgrunn i dette vil basisteamet tilby mulighet for veiledning av enkeltansatte/team i skolens personale, en gang pr. mnd. Problemstillinger skal omhandle skolemiljø/læringsmiljø/psykososialt miljø. 

Tilbudet varierende fra en til to timer pr. mnd, avhengig av skolens størrelse. Det settes av tid til veiledning av en til to saker pr. gang. Det er begrenset til maks tre veiledninger pr. problemstilling. Tilbudet er lavterskel, og krever ingen henvisning til tjenestene i Familiens Hus 0-24. 

Lærere/fagarbeidere/assistenter melder behov for veilednings-/drøftingstid til enhetsleder skole/oppvekstsenter. Det er enhetsleder skole/oppvekstsenter som prioriterer etter behov. 

Basisteamet v/PP-rådgiver koordinerer datoer/tidspunkt for veiledningstid med enhetsleder skole/oppvekstsenter. Medlemmer i basisteamet setter av tidspunktene i egen kalender. Skolens ledelse informerer ansatte på skolen om aktuelle datoer og mulighet for å melde behov for tjenesten. Dersom tilbudet ikke benyttes, melder skolen fra senest dagen før oppsatt veiledningstid 

Formål

Sikre at alle skoler i Lindesnes kommune har likeverdig tilgang på tverrfaglige ressurser fra Familiens Hus 0-24, samt sikre forutsigbarhet og kontinuitet i det tverrfaglige teamet som føler opp skolene og enkeltsaker på skolen. Faste deltakere skaper trygghet, forutsigbarhet og nærhet i veiledning og oppfølging av skolene. Basisteam er et av tiltakene Lindesnes kommune har utarbeidet for å imøtekomme regjeringens satsning på å styrke det tverrfaglige samarbeidet i og rundt barnehager og skoler, samt bedre samordning av PP-tjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Det forventes av basisteamets medlemmer at: 

  • alle vil hverandre vel 
  • kommunikasjonen er anerkjennende og at medlemmene respekterer hverandre 
  • forskjellighet blir sett på som en ressurs 
  • hver fagperson kjenner sitt fagfelt og sin egen faglige og personlige styrke 
  • alle har en nødvendig romslighet i forhold til hverandres fagfelt. 

Omfang

Basisteamet inngår som faste medlemmer i skolens oppvekstteam. Dette gjennomføres en/to gang pr. mnd. Se beskrivelse over.