Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer - kunngjøringer

Navnesaker på høring: Ny vei på Sånum (B12)

Navnekomiteen i Lindesnes kommune vedtok 22.06.22 å reise navnesak for ny veiparsell på Sånum. Navnekomiteen vurderer navnene Ulveheia og Einerskogstien, men ønsker også flere forslag og innspill. Det blir vektlagt at navnet har lokal forankring. I henhold til stadnamnlova § 8 legges navnesaken ut på høring.

Ev kommentarer eller andre forslag til navn sendes kommunen innen 04.08.22.

Detaljregulering for Sånum B12. ny vei er markert med rødt.

Navnesaker på høring: Navn på kommunale anlegg som ikke er registrert i SSR

Navnekomiteen i Lindesnes kommune vedtok 22.06.22 å reise navnesak for 49 kommunale anlegg som ikke er registrert i Sentralt Stedsnavnregister (SSR). 

Saken omfatter skoler, barnehager, idrettshaller, kulturhus og helseinstitusjoner. Det er lagt til grunn at navnene er innarbeidet og blir brukt av det offentlige. I henhold til stadnamnlova § 8 legges navnesaken ut på høring.

Utskrift fra navnekomiteens behandling og liste over berørte anlegg er vedlagt.

Ev kommentarer sendes kommunen innen 04.08.22.

Heddeland barnehage

Flomforebygging på Øyslebø

Lindesnes kommune ønsker innspill til hva som må utredes i forbindelse med flomforebygging på Øyslebø.

Prosjektet går ut på å dimensjonere aktuelle tiltak ut fra forventet nedbørsmengde slik at Øyslebø kan stå i mot en 200-års flom i år 2100. Konsekvensene av tiltakene må klarlegges, og man ønsker i den forbindelse innspill til å finne hva som må utredes.

Frist for å sende inn innspill er 17.08.2022

Flomforebygging Øyslebø

Plan til nytt offentlig ettersyn: Områderegulering for Elvehøgda

Områderegulering for Elvehøgda legges ut til nytt offentlig ettersyn. Planen tilrettelegger for senere detaljregulering og utbygging til bolig, gravlund og småbåtanlegg med tilhørende infrastruktur. 

Frist for å komme med innspill er 27. august 2022.

Elvehøgda - planområde avmerket

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for Nybrygga, Mandal sentrum

I samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven varsler JoB arkitekter, på vegne av Nybrygga Eiendom AS, om oppstart av detaljregulering for Nybrygga, Mandal sentrum. Området er regulert til kombinert formål (industri, kontor, bolig), boligformål og offentlig friomoråde i gjeldende sentrumsplan. Planavgrensning vises i kartutsnittt (bilde). 

Frist for innsending av merknader er 29. juli 2022. 

Planområdet Nybrygga, Mandal sentrum