Intensjonsbrev og klager

Lindesnes kommune tildelte kontrakt til Skanska AS og intensjonsbrev ble sendt ut 15. desember 2022. Innen klagefristen, den 09. januar 2023, mottok kommunen klager fra de tre andre leverandørene som deltok i konkurransen, henholdsvis Arbeidsfellesskapet med Kruse Smith Entreprenør og BRG Entreprenør, Consto Sør og Veidekke Entreprenør. Alle de tre leverandørene påklaget Lindesnes kommunes tildeling av kontrakt til Skanska AS og mente at deres tilbud skulle ha vunnet konkurransen.

Klagebehandling

Dette er en svært stor anskaffelse, og den er viktig både for kommunen og for leverandørene som har konkurrert om å bli kommunens kontraktspart.

Lindesnes kommune mottok 3 svært omfattende klager. Advokatfirmaet Mageli har bistått Lindesnes kommune under klagebehandlingen, som har pågått i perioden 09. januar – 31. januar 2023. En grundig behandling av klagene har vært viktig for å sikre at kommunen velger det beste tilbudet, men også av hensyn til leverandørene som har investert tid og ressurser på å delta i konkurransen. Sammen med advokatfirmaet Mageli har Lindesnes kommune vurdert tildelingen i lys av de argumenter som er tatt opp i klagene. Kommunens konklusjon etter denne gjennomgangen er at det ikke er gjort feil i tilbudsevalueringen og at det ikke er rettslige mangler ved beslutningen om å tildele kontrakten til Skanska AS.

Tildelingen opprettholdes dermed, og klagene har ikke ført frem.

Lindesnes kommune ønsker å takke tilbydere for arbeidet som er lagt ned i denne konkurransen.

Klagesvar med karensperiode

Klagesvar er utsendt og vi er nå i en karensperiode. Kommunen vil ikke inngå kontrakt før karensperioden løper ut, fredag 03. februar kl. 16.00.

Oppstart av samspillsfasen vil skje direkte etter kontraktinngåelse.