Syklistene savner sammenhengende sykkelveier

Det går frem av resultatet fra den nasjonale sykkelundersøkelsen 2022 som Syklistenes landsforening gjennomførte sommeren 2022. 

Svarene fra 7502 syklister i 57 kommuner er sammenstilt og 73 % svarer at sammenhengende sykkelveier er det viktigste kommunene kan prioritere i sitt arbeid for å fremme sykling. I Lindesnes og andre mellomstore kommuner mener 71% det samme. Forbedret kvaliteten på eksisterende sykkelveinett (39% av de spurte), og forbedret vedlikehold av sykkelveier hele året (37%) er de to neste på syklistenes ønskeliste i vår kommune (Resultatrapport fra Lindesnes, s 22).

Sykkelundersøkelsen undersøker hvordan personer som sykler opplever å sykle i kommunen der de oftest sykler. Formålet er å få kunnskap fra syklistenes perspektiv. Resultatet brukes til å evaluere sykkelforholdene på kommunenivå. Fra Lindesnes er det totalt 106 syklister som har svart på undersøkelsen. Av disse er 68% kvinner og 29% menn i alderen 15-65+  år (rapporten s 5). 

Sykkelbyen Mandal og Lindesnes kommune regnes som mellomstor kommune og i sammenstillingen havner vi på 19. plass av 23 kommuner i denne klassen (s 9) Det er ikke noe for en sykkelby å være stolt av. Undersøkelsen tar utgangspunkt i seks kategorier som det gis karakter for på en skala fra A (best) til F (dårligst). Lindesnes skårer dårlig på alle kategorier og særlig lav skår har opplevd trygghet;   

  • Generell tilfredshet D
  • Trygghet E
  • Sikkerhet  D
  • Fremkommelighet   D
  • Tilgjengelighet          D
  • Sykkelens prioritering i kommunen D

70 % av de spurte i vår kommune er helt uenig eller uenig i påstanden « det er trygt for barn å sykle i min kommune»

60 % av de spurte er helt uenig eller uenig i påstanden « Jeg føler meg trygg når jeg sykler i min kommune»

På spørsmål om hva som først og fremst hindrer deg i å bruke sykkelen som transport oftere enn du gjør i dag svarer 49 % at det føles utrygt. Til sammenligning er tallet for mellomstore kommuner 39 % og nasjonalt 39% . Andre faktorer som er høyt oppe på listen over hindringer er; reisen tar for lang tid (32%, mot 25% for mellomstore kommuner og  25% nasjonalt), manglende brøyting av snø (27% mot 32%  og  31%), dårlig vær (26% mot 35% og 35%), det er vanskelig å transportere varer eller barn på sykkelen (26% mot 28% og 24%) .