Deltakere var fra blant annet humanitære organisasjoner, idrettslag og menigheter.  

Ordfører Even Tronstad Sagebakken ønsket velkommen og takket for at så mange møtte opp med ønske om å bidra.  

Samlet innsats 

Ordføreren beskrev en situasjon som vi enda ikke vet helt omfanget av, men der det vil være helt avgjørende at vi står sammen om å hjelpe flyktningene som kommer.  

- Lindesnes kommune har vedtatt å bosette 200 flyktninger som har fått godkjent asylsøknaden sin, og det opprettes akuttinnkvartering med plass til 200. I tillegg er avtaler om asylmottak ute på anbud, dette er det altså uavklart om skal etableres i vår kommune, sa Tronstad Sagebakken. 

Lindesnes kommune sitt mottakerapparat 

Enhetsleder for NAV Lindesnes, Sissel Wiig, forteller at FNs internasjonale organisasjon for migrasjon har oppgitt at 3 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina. Lindesnes kommune har erfaring fra økt bosetting av syriske flyktninger i 2015-2017, og dette er erfaringer vi tar med oss i det videre arbeidet. Vi har også en integreringsplan som styrker oss. 

Avdelingsleder for Nav integrering, Vibeke Fjelldal Hansen, informerte om hva flyktningene som bosettes i kommunen får av oppfølging, og hva som er deres rettigheter og plikter. 

– Vi vet av erfaring at hjelp fra frivillige og frivillige aktivitetstilbud har enorm betydning for integreringen i et lokalsamfunn, i tillegg til den bistanden vi kan gi, sier Fjelldal Hansen. 

Tilbud om aktiviteter, lokaler og hjelp 

De frivillige organisasjonene fortalte om hvilke muligheter de har for å bidra på hver sin måte. Det ble blant annet nevnt fritidsaktiviteter, samlinger for foreldre og barn, sosiale møteplasser, språkgrupper, utdeling av klær og utstyr og muligheten for å stille lokaler til disposisjon slik at folk kan møtes. Det var et stort engasjement og et felles ønske om å bidra til at de som kommer skal bli godt ivaretatt.  

I det videre hjelpearbeidet er det ønskelig at lag og foreninger bygger videre på eksisterende aktiviteter og strukturer i frivilligheten, slik at vi styrker og supplerer hverandre.  

Frivillighetskoordinator Ingunn Ulvestad påpeker at de frivillige organisasjonene har en viktig rolle i å skape trygge rammer for både de som bidrar som frivillige, og de som mottar hjelp eller deltar på aktiviteter i frivillig regi. 

Veien videre 

I det videre arbeidet blir også godt samarbeid, god informasjonsflyt og dialog mellom de ulike aktørene viktig. 

- Med et godt samarbeid har jeg stor tro på at flyktningene vil oppleve at Lindesnes kommune er en trygg og inkluderende kommune å komme til, sier frivillighetskoordinator Ingunn Ulvestad. 

Kommunen vil legge til rette for at frivillige lag og foreninger som ønsker å samarbeide kan møtes, og kommunen vil også bidra til å synliggjøre tilbud og aktiviteter i frivillig regi.