Planområde

Planområdet befinner seg på Orelunden, Skinsnes i Mandal.

Hensikten med planarbeidet er å kunne samlokalisere ulike helsetjenester som kan fordeles i et helsehus, omsorgsboliger og Familiens hus. Planprogrammet er første ledd i utarbeidelsen av detaljreguleringen og samtidig ledd i varsling av planoppstart. Planprogrammet er justert etter høring ihht. mottatte innspill.

Planprogrammet fastsetter hvilke temaer og alternativer som skal utredes og undersøkes før endelig utarbeidelse av forslag til detaljregulering. Det vil utredes to ulike alternativer: 0-alternativet som er utbygging etter gjeldende reguleringsplan og utbygging etter nytt planforslag.

Klageadgang

Fastsettelse av planprogrammet kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere innspill når forslag til Detaljregulering med konsekvensutredning for Helsehuset blir lagt ut på høring.