Lindesnes kommune har etter behandling av tre omfattende klager konkludert med at det ikke er gjort feil i tilbudsevalueringen og at det ikke er rettslige mangler ved beslutningen om å tildele kontrakten til Skanska AS. Lindesnes kommune har valgt å opprettholde tildelingen.

To av de tre leverandørene som ikke ble tildelt kontrakt på bygging av helsehus og omsorgssenter har innen karensfristens utløp levert begjæring om midlertidig forføyning for å forhindre at Lindesnes kommune inngår kontrakt med Skanska.

Midlertidig forføyning innebærer at leverandørene tar saken til tingretten. Tingretten vil da gå inn i saken og vurdere om kommunen har brutt anskaffelsesregelverket og om det da er grunnlag for å avlyse konkurransen, eller om Skanskas tilbud skulle vært avvist.

Det betyr at kommunen foreløpig ikke kan inngå kontrakt med Skanska. Prosessen med helsehus og omsorgssenter i Lindesnes stoppes midlertidig opp i påvente av tingrettens avgjørelse.

Les dokumenter

Tildelingsbrev, klagebrev og kommunens svar kan du lese her:

Historikk: