Deler av lysløypa blir mørklagt i perioden

Vi må legge ned ledningene i området under driften, så deler av lysløypa (den delen som får strømmen fra Bankeveien) vil bli mørklagt fra tirsdag 2.april og frem til hogsten er avslutta og ledningene henges opp igjen. Av hensyn til innbyggerne er hogstperioden derfor lagt til april, hvor klokken er stilt og dagene lengre. 

Tilgjengelighet i området

Hogsten vil foregå som en ordinær tømmerdrift og tømmeret vil legges på parkeringsplassen på Svartebakken hvor den hentes av tømmerbil. 

I hogstperioden vil stier gjennom hogstområdet holdes helt eller delvis stengt og deler av parkeringsplassen bli brukt til tømmerleggeplass. 

Hogsten vil naturligvis medføre ulemper og begrensinger for friluftslivet mens den pågår, men vi har vurdert at en effektiv drift i et kort tidsrom gir mindre negative konsekvenser enn plukkhogst i lange tider. 

Etter driften vil området ryddes og eventuelle kjøreskader på stier og terreng rettes opp. Det er beregnet at selve hogsten og kjøring til tømmerleggeplass gjøres på 3-4 dager, og at det vil ta noe lengre tid å frakte tømmeret bort derfra.

Sitkagran

Sitkagran er en fremmed art i Norge og trærne kan bli over 50 meter høye. Vi velger å hogge dem nå når de er hogstmodne, men enda ikke for store til å håndtere. 

Vi ønsker å la furu- og lauvtrær stå igjen i området, men vi må fortløpende vurdere om de er sterke nok til å stå imot vinden når lebeltet av store sitkagraner er borte. Etter hogsten skal vi la furu og lauv vokse opp og luke vekk sitkagran. Vi vil kanskje plante ut noe svartor langs grøfter. 

Sitkagran ble plantet ut i Furulunden av kommunen på 60-tallet.