Omfang/virkeområde

Oppvekstteam 0-6 år gjennomføres ca. hver 14. dag. Ansatte som er bekymret på system- eller individnivå melder dette til sin leder, som vurderer om sak skal meldes til oppvekstteam 0-6 år. Før en melder en individsak til oppvekstteamet må foresatte ha vært involvert og gitt samtykke til drøfting i oppvekstteam.

Ansvar

Avdelingsledere for PPT/Kompetansesenter Sør, Helsestasjon, Familiesenteret og enhetsleder for barnehageenheten. Koordinering av oppvekstteam 0-6 år for barnehageåret 2021/2022 er delegert til en navngitt PP-veileder. 

Medlemmer i Oppvekstteam 0-6 år

Oppvekstteam 0-6 år består av :

 • PP-veileder
 • PP-rådgiver
 • fagleder spesialpedagogisk team
 • helsesykepleier
 • representant fra Familiesenteret
 • logoped
 • representant fra aktuell barnehages ledelse
 • aktuell pedagogisk leder

Aktivitet/beskrivelse

For å øke fokus på systemnivå vil det være felles agenda på Oppvekstteam 0-6 år:

 1. Systemnivå: for eksempel språkmiljø, organisering/dagsrytme, overgangssituasjoner, måltid.
 2. Trygt og godt barnehagemiljø: for eksempel utestenging, uro i gruppen, inkludering, voksenrollen, lekemiljø.
 3. Individnivå: fortrinnsvis med samtykke: for eksempel språk, samspill, konsentrasjon/oppmerksomhet.

Hva skjer etter at sak er meldt inn til Oppvekstteam 0-6 år?

 • Skjemaet «Meld sak til drøfting- oppvekstteam 0-6 år» er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, eller via link i rutinebeskrivelsen i Compilo under fanen "Referanser".
 • Barnehagen ber foresatte om samtykke til drøfting av individsaker. Styrer bekrefter i henvisningsskjema at underskrevet henvisning/samtykke oppbevares i barnehagen.
 • Skjemaet mottas av oppvekstteamet og arkiveres i barnets mappe. 
 • Koordinator gir barnehagen beskjed om dato og tidspunkt for drøfting av innmeldt sak.
 • Pedagogisk leder tar med «Alle med skjema» og TRAS skjema (ved utfordringer knyttet til språk).
 • Barnehagen får etter drøfting utskrift av de tiltak som er foreslått i oppvekstteamet til videre dialog med foresatte.