Hva det kan gis støtte til

Fondet kan gi støtte til prosjekter i en eller flere av de tre kommunene. Tildelinger fra / bruk av det regionale næringsfondet skal understøtte regionplan Agder 2030 og de seks satsningsområdene i næringsstrategi i «Strategi for verdiskaping i kristiansandregionen»

 • Energinæringer 
 • Infrastruktur og næringsareal
 • Opplevelser
 • Arbeidsplasser og kompetanse
 • Internasjonal konkurranseevne
 • Innovasjonskraft og omstilling til et bærekraftig lavutslippssamfunn

Midlene kan også brukes til kommunens kostnadsandel i tiltak hvor kommunen velger å gå inn som partner eller arrangør. 

Det vil normalt bli vurdert å gi støtte som kan dekke inntil 50 prosent av godkjent finansieringsbehov, men andel kan variere. Resterende kan dekkes av egenkapital og/eller egeninnsats.
Støtten vil vanligvis bli gitt som bagatellmessig støtte.

Søknadsfrister

Det er tre søknadsfrister i 2024: 

 • 30.april kl.23:59
 • 1.september kl. 23.59
 • 1.november kl. 23.59
   
Regionalforvaltning.no
Regionalforvaltning.no er et fagsystem spesielt tilrettelagt for tilskuddsforvaltning. Systemet brukes av blant annet 275 kommuner, fylkeskommuner og regionråd.

Hvordan søke

Søknad leveres på Regionalforvaltning.no. 

Etter å ha registrert deg som bruker finner du støtteordningen «Regionalt næringsfond for Kristiansand, Lindesnes og Vennesla» og følger veiledningen. Vi anbefaler at du tar kontakt med næringssjef i din kommune for å høre om ditt prosjekt kan egne seg for å søke støtte.
 

Generelle vurderingskriterier

Det gjøres oppmerksom på at ingen har krav på støtte. Generelle vurderingskriterier er som følger: 

 1. Det legges særlig vekt på om tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og bærekraftig verdiskaping, herunder at tiltaket understøtter FNs bærekraftsmål. 
 2. Tiltaket må holde et kvalitativt høyt nivå, og ha god forankring hos eventuelle deltakende parter med hensyn til involvering og prosjektfinansiering. 
 3. Tiltakseier må ha en realistisk plan for gjennomføring og kunne underbygge at det er satt av tilstrekkelige økonomiske og personellmessige ressurser for å lykkes. 
 4. Det gis ikke støtte til ordinær drift. Unntak kan gjøres for tiltak som vurderes som særlig strategisk viktige. 
 5. Det gis ikke støtte til allerede gjennomførte prosjekter. 
 6. Tilskudd til enkeltbedrifter gis normalt ikke. Unntak kan gjøres for tiltak som vurderes som strategisk viktige og som er av interesse for større deler av næringslivet. 

Størrelse og tidsavgrensning

 1. Tilskuddets størrelse begrenses av avsatte midler, øvrige tildelinger og reglene for statsstøtte.
 2. Støtte kan maksimalt tildeles for 3 år 

Saksbehandling

Vurdering av søknader gjøres av kommunene i fellesskap. Mottak og formell saksbehandling av søknader gjøres i den kommunen der foretaket som søker er registrert. 
Geografisk sett legges økonomisk fordelingsbrøk til grunn som veiledende føring for fordeling av tildelinger til prosjekter i de ulike kommunene. Unntak fra dette kan gjøres dersom alle parter er enige. 
 

Utbetaling

Støtte utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Dersom det er nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 20 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket. 

Geografi

Geografisk sett legges økonomisk fordelingsbrøk til grunn som veiledende føring for fordeling av tildelinger til prosjekter i de ulike kommunene. Unntak fra dette kan gjøres dersom alle parter er enige. 
 

Overordnede lover og regler

Kommuneloven, forvaltningsloven og offentleglova ligger til grunn for tilskuddsforvaltningen. EØS-regelverket for offentlig støtte (statsstøtteregelverket) vil være styrende for hvilke tiltak som kan støttes og omfanget på støtten. 
 

Kontaktpersoner

Lindesnes kommune:
Næringssjef Kjell Rune Olsen

Kristiansand kommune:
Næringssjef Geir Haugum 
Tlf. 38 07 50 00

Vennesla kommune:
Næringssjef Torgeir Haugaa 
Tlf. 38 12 72 00