Slik søker du

Behandling av søknad

Når du har søkt og saken er vurdert, vil kommunen sende skriftlig avgjørelse enten du får innvilget tjenester eller ikke. Dersom din søknad blir helt eller delvis innvilget, vil det i vedtaket stå hvilke tjenester du har fått og hvor omfattende de er.

Klage

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad om støttekontakt.

Klagen skal sendes til koordinerende avdeling og tildeling for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Du kan ta kontakt med kommunen for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til pasient- og brukerombudet i Agder (se link til nettsiden under Lenker) dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Hvem behandler søknaden?

Avdeling Forvaltning og koordinering tar i mot og utreder søknader om de fleste kommunale helse- og omsorgstjenestene.