Hvordan søke?

Foresatte som mener sitt barn har en særlig farlig skolevei, sender kommunen en begrunnet søknad om å få skoleskyss på dette grunnlaget. 

Send inn søknad om skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei

Alle elever med skyssrett vil få et enkeltvedtak om dette.

For elever som får skoleskyss på grunn av avstand trenger ikke foresatte å søke. Her fatter fylket v/Agder Kollektivtrafikk (AKT) enkeltvedtak. Dersom foresatte mener at eleven har særlig farlig skolevei mellom hjemmet og busstopp, gjøres det henvendelse til AKT. Det er AKT som avgjør hvorvidt deler av skolevei som er over to/fire km er særlig farlig, og som eventuelt gjør endringer i forhold til hvor buss/taxi plukker opp eleven.

NB! Det skal IKKE søkes på nytt for elever som allerede har vedtak om skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei, som gjelder også neste skoleår
 

Søknadsfrist – skoleskyss pga. særlig farlig skolevei

Søknader kan i utgangspunktet sendes når som helst på året, men på grunn av organisering av skyssen er det ønskelig at søknader som gjelder nytt skoleår sendes kommunen senest 1. april. Det er ønskelig at alle søknader sendes innen denne fristen, også de som kun gjelder vinterskyss.

Type skoleskyss

Avstand til skole

Elever på 2. - 10. trinn som bor mer enn fire km fra skolen har rett på gratis skyss.
For elever på 1.  trinn er skyssgrensen to km.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett på gratis skoleskyss selv om avstanden til skolen er under to/fire kilometer.

Funksjonshemming, skade eller sykdom

Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til dette uavhengig av avstanden til skolen.

Hvilken strekninger gjelder dette?

Tabellen vist på mobil: Velg liggende visning for best presentasjon av innhold.

Skole

1.-4. trinn:

5.-7. trinn:

8.-10. trinn:

Strekning:

Spangereid
Ja
Ja
 
Fv. 460 - Ramsland
Ja
Ja
 
Fv. 412 - Grønsfjord
Ja
Ja
 
Fv. 410 - Lindalen
Nyplass
Ja
Nei
 
Fv. 402 - Roland
Ja
Ja
 
E-39
Ja
Ja (V)
 
Fv. 460 – Audnedalsveien:
  • 1.-4.trinn: Nord for gang- og sykkelvei  
  • 5.-7.trinn: Nord for «Gamle Husmorskolen»
Ja
Ja
 
Fv. 460 – Audnedalsveien:
  • 5.-7.trinn: På Skofteland, nord for Audnedalsveien 259
Ja
Nei
 
Gjedeland
1. - 2. trinn
3. - 4. trinn (V)
Nei
 
Tredal (Sjølingstadveien) i 40-sone
Vigmostad
Ja
Ja
 
Fv. 460 - Nord
Ja
Ja (V)
 
Fv. 460 – Sør
  • 1.-4.trinn: Sør for gang- og sykkelvei på Vigmostad
  • 5.-7.trinn: Sør for veilys på Vigmostad
Ja
Ja (V)
 
Fv. 447 - Løland
Bjelland
Ja
Ja
 
Fv. 462 - Sølvskar
Ja
Ja
 
Fv. 455 – Trygsland, Hesså
Ja
Ja
 
Fv. 455 - Sundet
Laudal
Ja
Ja
 
Fv. 305 - Sveinall
Ja
Ja
 
Fv. 455 - Voan
Øyslebø
 
Ja
Ja (V)
 
Fv. 455 - Sør for Skaue bru
Ja
Ja
 
Fv. 455 - Heddeland
Ja (V)
Nei
 
Brendebakke
Ja
Nei
 
Gamle Daleveien sør for 50-sone
Holum
 
Ja
Ja
 
Fv. 214 - Møglandsveien f.o.m. innkjørsel til Upsaker og vestover opp Likleiva
Ja
Ja (V)
 
Fv. 201 - Daleveien nord for Møll bru:
  • 5.-7.trinn: Fuskeland og nordover.
Ja
Ja (V)
 
Fv. 201 - Daleveien sør for Monen (sør for gang- og sykkelsti):
  • 5.-7. trinn: Langeland
Ja
Ja
 
Fv. 455 - Nord for Møll bru
Ja
Nei
 
Fv. 455 sør for Møll bru (50 –sone)
Ja
Ja (V)
 
Fv. 455 sør for Møll bru (60-sone)
Ime
 
Ja
Ja
 
Fv. 455 (80-sone)
Ja
Ja (V)
 
Fv. 455 (60-sone – nord for gang- og sykkelvei på Kanten)
Ja
Nei
 
Dybo (må krysse Kristiansandsveien)
Ja
Ja
 
Fv. 203 - Tregdeveien og tilstøtende veier sørøst for Jåbekk, dvs. på Eskeland, samt Skjernøyveien ned mot Homsvika
Ja
Nei
 
Tofteveien
 Ja5. trinn 
Aurebekksveien:
  • 5. trinn: Nord for nr. 51
Furulunden
 
1.-2. trinn
Nei
 
Sentrum øst, dvs. Øvrebyen, Ramsdalen, Frøyslandsmoen og Buøya
Ja
Ja (V)
 
Fv. 201 - Daleveien nord for Buøya (nord for gang- og sykkelsti)
  • 5.-7.trinn: Nord for Kleivodden
Frøysland
Ja
 
Nei
 
Fv. 215 - Heslandsveien, dvs. fra Kirkevollen og vestover
Ja
Ja (V)
 
Fv. 214 – Gjervoldstadveien (fra toppen av Hålandsbakken, fra nr. 171 og nordover)
  • 5.-7.trinn: Nord for 50-sone
Vigeland
ungdomsskole
 
 
Ja
E39
Øyslebø
ungdomsskole
 
 
Ja
Fv. 455 - Heddeland
Blomdalen ungdomsskole  JaE39, vest for Mones
Vassmyra ungdomsskole  8. trinn (V)Eskeland
 

 V = Vinterskyss

Hver søknad og hver sak behandles for seg, og retningslinjene er ikke nødvendigvis en uttømmende liste over strekninger der et barn kan få innvilget skoleskyss

Elevens bosted

Eleven sin folkeregistrerte adresse blir regnet som elevens hjem i henhold til opplæringsloven.

Delt bosted

Dersom barnet har delt bosted, bes nødvendige opplysninger med tanke på retten til skoleskyss oppgis.

Elever med foreldre som ikke bor sammen kan ha rett til fri skyss fra begge hjem, forutsatt at visse vilkår oppfylles. Eleven må gå på nærskole etter folkeregistrert adresse og oppfylle avstandskriteriet mellom det hjemmet det søkes om skyss fra. Det forutsettes også at eleven har et rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning med botid for hvert hjem.

Foresatte leverer inn skjema for skyss ved delt bosted til skolen, og skolen registrerer dette ved innmelding i FSkyss (skoleskyssportal).

AKT er ansvarlig for å planlegge og igangsette skyss. Eleven benytter det ordinære kollektivtilbudet, og som hovedregel utsteder skolen skolereisekort til eleven. Dersom AKT ikke kan organisere en forsvarlig skolereise slik at reisetiden blir akseptabel , og daglig skyss fra aktuelt hjem ikke er forsvarlig, vil eleven ikke ha rett til gratis skyss til og fra det hjemmet. Da må foreldre revurdere barnets bosituasjon eller selv dekke skysskostnad.