Plandokumenter

Plandokumentene vil være tilgjengelig i kommunens planregister. Planregisteret finner du her

Informasjon om utsendelse av vedtak parter i saken

Lindesnes kommune har nå sendt ut brev med kunngjøring av vedtaket til alle som er registrert som parter i saken. Ved en teknisk feil har ikke adresselisten blitt flettet i utsendelsen slik at det står samme navn på alle brevene som er sendt ut.

Kommunen vil derfor oppklare at alle som har fått brevet er registrert som mottakere av brevet, og alle som har fått brevet regnes som part i saken med klagerett.  

Klage

Enkeltvedtak kan påklages til kommunen av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

Klagefristen var 15.07.23

Opptak fra kommunestyret og informasjonsmøte

I kommunestyret 15.06.23 ble plan for Sodevika industriområde behandlet og vedtatt. Se kommunestyremøtet og sak 37/23 her.

I november 2022 arrangerte Lindesnes kommune informasjonsmøte om havvindsatsingen på Agder og i Lindesnes. I andre del av møtet informerte Vial AS, på vegne av Bertelsen & Garpestad AS, om sitt arbeid med detaljregulering av Sodevika havn og industriområde.

Se opptak fra informasjonsmøte på kommune-TV

Hva skjer hvis planen blir vedtatt?

I dialogmøte og innspill har det kommet opp spørsmål om hva som skjer med private eiendommer som blir berørt av utbygging, enten direkte som utbyggingsformål eller med støy hvis planen blir vedtatt og det skal bygges ut i området. 

Eiendommer innenfor industriområdet

Normalt vil tiltakshaver ha behov for å overta de arealer som reguleres til industri. I de fleste tilfeller løses oppkjøp av grunn gjennom frivillig avtale. Det vil vanligvis være utbygger/tiltakshaver som står for forhandlinger og inngår avtaler med de grunneiere som avstår grunn til tiltaket. Kommunestyret har i medhold av plan- og bygningsloven kap. 16 mulighet til å fatte vedtak om ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan, også til gjennomføring av industriformål. Eventuelt vedtak om ekspropriasjon til gjennomføring av planen må fattes senest innen 10 år etter at planvedtak er kunngjort.

Grunneier har krav på full erstatning for grunn og rettigheter som avstås. Grunneier har også rett til å få dekket nødvendige kostnader til juridisk bistand ved eventuell ekspropriasjon. I mangel av enighet fastsettes erstatning av skjønnsretten, og grunneier har da krav på å få dekket sine nødvendige kostnader ved skjønnet i tingretten.

Hvem som vil kunne få tilbud om innløsning eller støyreduserende tiltak

I forbindelse med vedtakelse av reguleringsplanen vil det bli fastsatt grenser for støy for å forebygge eller begrense støyforurensning for bebyggelse som ikke blir ervervet. I tråd med anbefalinger i støyretningslinjen T-1442 er det praksis at det settes krav til utendørs og innendørs støynivå ved bebyggelse som blir berørt av støykilden.

Forslaget til planbestemmelser som har vært på høring legger opp til at støynivået for boliger og fritidsboliger i planområdet i driftsfasen skal tilfredsstille støyretningslinjen. For anleggsfasen er det i høringsforslaget vist til grenseverdier i forurensningsforskriften § 30.

Noe av bebyggelsen i planområdet utenfor industriområdet antas å bli vanskelig å skjerme. Dersom tilfredsstillende støynivå ikke kan oppnås gjennom tiltak ved støykilden eller ved tiltak på støyutsatt bebyggelse, vil utbygger/tiltakshaver tilby innløsning. Forslagsstiller har opplyst at det er påbegynt en prosess med dialog med berørte hytte- og boligeiere om tiltak mot støy, eventuelt oppkjøp av eiendom.  Innløsning vil i disse tilfellene være avhengig av privatrettslige avtaler mellom bygningseier og utbygger/tiltakshaver.

Årsak til detaljregulering

Det aktuelle området er regulert i vedtatt områderegulering for Strømsvika – Sodevika som du kan lese her. For at det skal tillates nye tiltak er det krav om en detaljreguleringsplan. Formålet med ny detaljreguleringsplan er å tilrettelegge for et sjørettet industriområde med tilhørende havneanlegg og service- og støttefunksjoner. Tiltaket er konsekvensutredet. Det er foreslått flere avbøtende tiltak for å begrense støy og innsyn for omgivelsene. Det er Vial As, som på vegne av Bertelsen & Garpestad AS, har fremmet forslaget.

Regjeringens annonserte satsning på havvind åpner opp mulighet for at Lindesnes kommune kan bli vertskommune for en fremtidig utbygging i tilknytning til Sørlig Nordsjø II. Regionalt mobiliseres det for at Agder skal lykkes innenfor havvind, mens lokalt har Windport Mandal skrevet intensjonsavtale med flere store aktører som nå posisjonerer seg for å søke konsesjon for utbygging av havvind i tilknytning til Sørlig Nordsjø II. I rapporten «Havvind & Havner i Agder», utarbeidet av Fremtidens Havvind, er Sodevika og Klevefjorden pekt på som et mulig område for produksjon, sammenstilling, logistikk, lagring m.m. Her er det konkludert med at de regulerte områdene har nødvendig areal, infrastruktur, sjøtilganger/farledere, vanndybder mm.

Konsekvensutredninger

I prosessen med å detaljregulere området er det gjort konsekvensutredninger av ulike tema som beskriver hvilke forventede konsekvenser tiltaket vil ha for miljø og samfunn. Tema som er konsekvensutredet er:

Det er utarbeidet fagrapporter om hvert tema. Du kan lese de ulike rapportene ved å klikke på kulepunktene.

Området som detaljreguleres

Planområdet ligger vest for Skjernøyveien, mellom Brennevinsmyra i nord og Sodevika i sør. Området består i hovedsak av naturområder med innslag av spredt bebyggelse. Terrenget er kupert og strekker seg fra havnivå og opp til 70 meter over havet. Lengst sør i Sodevika er det industriell aktivitet ved Nato-anlegget, som benyttes til mellomlagring av biodrivstoff. I områderegulering for Strømsvika – Sodevika er større deler av arealene avsatt til havne- og industriformål. Bestemmelsene i overordnet plan stiller krav om at det skal utarbeides detaljregulering før det tillates nye tiltak innenfor arealene regulert til havn og industri.

Se gjeldende område i kart.

Hva skjer etter at høringsfristen er gått ut?

Når høringsfristen er over starter arbeidet med å oppsummere merknader. I mange tilfeller må planforslaget endres som følge av disse merknadene.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Når saken er klar legges den fram for kommunestyret  med forslag om vedtak. 

Når blir detaljreguleringsplanen vedtatt?

https://nyelindesnes.kommunetv.no/archive/179Detaljreguleringsplanen skal til annengangsbehandling i utvalg for drift og forvaltning 6. juni. Den behandles og vedtas av kommunestyret 15. juni 2023.

Se video av området

Her kan du se videoanimasjon av hvordan området vil se ut fra ulike steder.