Saksbehandlere og deres ansvarsområder

Saksbehandlere og ansvarsområder
Saksbehandler Ansvarsområde
Øyvind Jorstad
 • Jordlovssaker
 • Kalking
 • Kraftfond
 • Motorferdsel i utmark
 • Plansaker
 • Skogfond
 • Skogsveier
Einar Ukkelberg
 • Autorisasjon plantevern og gnagermidler
 • Drenering
 • Erstatningsordning ved klimabetingede skader - avlingssvikt
 • Husdyrgjødsel
 • Nydyrking
 • Produksjonstilskudd og avløsning ferie og fritid
 • Produsentnummer
 • Regionalt Miljøprogram – fylkesvise regler
 • Tiltak i beiteområder - kommunale prioriteringer
Christian Aas
 • Bioenergi
 • Juletre og pyntegrønt
 • Skogfond
 • Skogkultur
 • Skogsveier
 • Viltforvaltning
Kirstine Fuskeland
 • Avløsning ved sykdom
 • Jordbruksrelaterte søknader Innovasjon Norge
 • Jordlovssaker
 • Konsesjon og boplikt
 • SMIL - Spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap