Tilsyn

Kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Fritidsboliger omfattes av feie- og tilsynstjenester på lik linje med helårsboliger.

Huseier plikter å gi brannforebyggeren adkomst slik at feiing og tilsyn kan utføres.

Ca. 3 til 5 dager før boligtilsynet kommer vil du motta en SMS. Denne sendes ut til den som er registrert på eiendommen, enten som eier eller som beboer. Her gis det muligheter for tilbakemelding på om tidspunktet passer eller ikke. Direktenummeret til brannforebyggeren er også angitt i samme SMS.

Du må være hjemme når brannforebyggeren kommer på tilsyn slik at du kan vise rundt i boligen. Kan du ikke være til stede selv bør du avtale med noen som kan slippe brannforebyggeren inn. Personen må kjenne boligen godt.

Finn frem dokumentasjon på ildsted/ fyringsanlegg, også servicerapport på eventuelt gassanlegg. Fikk du avvik sist det var feiing og tilsyn ønskes dokumentasjon på at manglene er utbedret.

Tilsynspersonellet er uniformert og skal alltid kunne fremvise legitimasjon. 

Dette kontrolleres

 • Tilstandskontroll av piper og brannmurer.
 • Tilstandskontroll av ildsteder.
 • Kontroll av røykvarslere og eventuelt hjelp med batteribytte.
 • Kontroll av slukkeutstyr.
 • Veiledning om utbedringer.
 • Veiledning om brannsikring i forhold til boligen.
 • Kontroll av dokumentasjon for gassanlegg.

Etter gjeldende forskrifter skal det være:

 • Minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom.
 • Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.
 • Slukkemiddel som er lett tilgjengelig og kan brukes i alle rom.
 • Alternativ rømningsvei.

Feiing

Feiing av røykkanal skal utføres etter behov. Dette vil avhenge av fyringsmønster og tilstanden på fyringsanlegget. Normalt vil feiing skje innenfor en periode fra 2 til 8 år. 

Røykkanal som ikke er tilknyttet ildsted, eller som er blendet på toppen, feies ikke.

Ikke alle boligeiendommer ligger inne med pipe/ ildsted og disse kommer ikke med på liste til brannforebyggeren. Ved spørsmål om egen eiendom kan Brannvesenet Sør kontaktes.

Før brannforebygger kommer

Huseier skal sørge for klargjøring for feiing og at det er tilfredsstillende atkomst for brannforebyggeren. Sett frem stige med godkjente trinn og eventuelt plattform på taket, eller åpne for adkomst til innvendige feieluke(r).

I henhold til brann- og bygningslovgivningen er det huseiers ansvar å sørge for tilfredsstillende adkomst og arbeidsplass for brannforebyggeren. Helse-, miljø- og sikkerhetsforskriften stiller krav om at brannforebyggerens arbeidsgiver må sørge for at vedkommende har en fullt forsvarlig arbeidssituasjon.

Sikker adkomst og arbeidsplass kan oppsummeres slik:

 • I henhold til Arbeidstilsynets forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak, skal alle tak med helling utover ha takstige eller taktrinn opp til skorsteinen.
 • Husstigen skal være så lang at den rekker 1 meter over taket (normalt 1 meter over takrennen).
 • På bygninger der gesimshøyde er mer en 5 meter fra bakkenivå, skal det være montert stigefeste som forhindrer at husstigen glir.
 • Takstige/ taktrinn skal være godkjent og montert i henhold til monteringsanvisningen.
 • Arbeidsplattform kreves dersom skorsteinen er høyere enn 1,2 meter over taket på den laveste siden. I spesielle tilfeller kan arbeidsplattform rundt skorsteinen kreves, eksempelvis der fall medfører ekstra stor fare.
 • Der det er flere skorsteiner på samme takflate vil det normalt være nødvendig med takbro mellom pipene (brannforebyggeren bør kontaktes før løsning velges).

brannforebyggeren kan stille krav om oppgradering av sikringstiltak dersom eksisterende taksikring er i en slik forfatning at det medfører fare for liv og helse. Ved rehabilitering eller oppgradering av tak eller taksikring, skal taksikringen oppgraderes til dagens sikkerhetsnivå.

Etter boligtilsyn og feiing

Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport fra brannforebyggeren. Du får en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding om hvordan avviket er tenkt utbedret. Brannforebyggeren som var hos deg er nå din saksbehandler.

Betaling

 • Gebyr for boligtilsyn og feiing inngår i de kommunale avgiftene.
 • Gebyret er en kommunal avgift og skal dekke kostnadene for feiervesenet i sin helhet. 
 • Merk at den årlige feie- og tilsynsavgiften ikke er knyttet opp mot utførte feiinger, eller hyppighet av feiing.
 • Brannvesenet Sør utfører behovsprøvd feiing hvor hyppighet avgjøres av brannforebyggeren.
 • Dette gjelder kun de boligene som har ovner eller annet fyringsanlegg.

Tips til god brannsikkerhet

Test røykvarsleren ofte og bytt batteri årlig. Er varsleren over 10 år bør den skiftes ut. Seriekoblede røykvarslere gir økt sikkerhet.

Slokkemiddel bør oppbevares lett tilgjengelig og godt synlig. Pass på at manometerpilen står på grønt felt. Husk at slokkemidler med pulver skal vendes opp ned iblant, så ikke pulveret pakkes i bunn av kolben.

I årets siste måned er det flere boligbranner enn ellers i året. Vær oppmerksom ved bruk av levende lys. Slokk lys når rommet forlates.

Trekk ut støpsel av juletrelys og lysestaker når de ikke er i bruk.