Høydebasseng

Høydebassengene utjevner variasjonen i belastningen som skyldes at forbruket varierer i løpet av døgnet og sørger for jevnt og tilstrekkelig trykk i ledningsnettet.

Lindesnes kommune har til sammen ni høydebasseng:  

 • Håland (3000 m3)
 • Skidalsheia (3000 m3)
 • Skinsnesheia (3000 m3)
 • Doneheia (430 m3)
 • Sølvberget (800 m3)
 • Gahre (1600 m3)
 • Vigeland (1600 m3)
 • Lysestøl (1500 m3)
 • Vigmostad (30 m3) 

Vannprøver

 • Kontinuerlig måles pH inn og ut på vannverk i tillegg til temperatur og turbiditet ut.  
 • Ukentlig tas det bakteriologiske prøver (kimtall, koliforme bakterier og termostabile koliforme bakterier). Prøveflaskene leveres for analyse hos Eurofins AS i Kristiansand. Utover dette så tas forskjellige prøver med lengre intervaller og andre analyseparametere fra drikkevann i kommunen for å tilfredsstille krav fra myndighetene slik at innbyggerne får trygt og rent vann. 
 • Hver måned tas det kjemisk/fysikalske prøver ved prøvetakningspunktene. Disse prøvene analyseres for eksempel på pH, Turbiditet, Konduktivitet, Fargetall mm. 
 •  3 ganger i året. tas det en utvidet kontroll – rapportering i henhold til EØS-avtalen. Prøven analyserer bl.a. tungmetaller og plantevernmidler (pesticider).

Ledningsnettet

Lindesnes kommunes ledningsnett for vann består av ca. 230 km ledninger i dimensjoner fra 110 mm – 450 mm.  44 % av vannledningene er lagt på 2000-tallet. Det eldste vannledningsnettet er lagt før 1950. 5 % av ledningene mangler aldersregistrering.

Det ble lagt ca. 5670 m nye ledninger på vannsektoren i 2020, (inkludert både fornyet og utvidet). 

Prosjekter 2021

Følgende prosjekter planlegges å bli gjennomført i 2021:

 • Tredalslia vann
 • Planlegge ny vannledning i ny sykkel og gangvei Rødberg, må samkjøres med vei.
 • Marnardal, forprosjekt nytt høydebasseng Lindland
 • Ny E39 vannledning
 • Beredskapsutstyr, nødvann, krisevannsutstyr
 • Utskiftning/ omlegging av vannrør, støpejern og asbestsement rør.
 • Nødvann/reservevann for Tarevann.

 Dette under forbehold om andre prioriteringer som stadig vurderes i vårt arbeid.