Vår avdelinger og deres kontaktinformasjon

Avdeling Solstrålen:

 • Målgruppe:  0-2 år
 • Kapasitet: 21 barn
 • Telefon: 91 39 65 89

Avdeling Regnbuen:

 • Målgruppe: 2-5 år
 • Kapasitet: 36
 • Telefon: 91 39 68 32

Avdeling Himmelblå:

 • Målgruppe: 2-5 år
 • Kapasitet: 36
 • Telefon: 91 39 70 84

Dialog hjem - barnehage - hjem

Vi benytter oss av appen IST home til daglig informasjon. Barnehagen legger vekt på den daglige kontakten i bringe- og hentesituasjoner.

Gjennom appen kan du som foresatt blant annet:

 • registrere oppholdsplan
 • melde fravær og registrere fri/ferie
 • registrere henteavtale
 • kommunisere med personale
 • lese dagsaktuelle nyheter fra barnehagen
 • få tilgang til samtykker og søknader.

Foreldresamtaler, råd og utvalg

 • Vi har minst 2 foreldresamtaler, der vi samarbeider om barns trivsel og utvikling. 
 • Barnehagen har et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består av foresatte, ansatte og eier. De behandler saker som er viktig for barnehagens innhold og virksomhet, og forholdene til foreldrene.
 • Det holdes 2 foreldremøter i året, et på høsten og et til våren.

Planleggingsdager

Vi koordinerer våre planleggingsdager med ferie- og fridagene til Lindesnesskolene, og har følgende fastsatte planleggingsdager: 

 • 02.04.24
 • 10.05.24

Barnehagens beliggenhet

Hestehaven barnehage ligger landlig til rett utenfor sentrum av Vigeland. 

Barnehagens uteområde ble fullrenovert i 2019, og alle lekeapparater er nye. Tilknyttet barnehagens uteområde er en bålplass nede ved elven, med en stor grillhytte, trær, gress og steiner. Det er kort gangavstand til kulturtorvet/bibliotek, skole, idrettsanlegg, butikker og turområder.

Våre fokusområder

Trygghet og tilvenning:

Hos oss er trygghet, kjennskap det vi er mest opptatt av i tilvennings perioden. Vi ønsker en god dialog med foreldre og foresatte og begynner dette allerede i førstesamtalen før barnet begynner i barnehagen.

Vi arbeider utfra trygghetssirkelen prinsippet der barna skal kunne utforske og erfare, men alltid ha en «trygg base» i form av et fang når de trenger det.
Vi er opptatt av å møte barna på deres følelser og bekrefte med ord og handling det de forsøker å formidle til oss. Som ansatte støtter vi barna i deres utforskning. Barna oppdager stadig nye leker og vennskap dannes tidlig. Sammen med barna leker, utforsker og erfarer de ansatte nye ting hver dag.
Vi er opptatt av å dele oss i små grupper. Det gjør at hvert barn opplever seg sett og møtt i leken og samhandling med de andre.
Tilvenningstiden er ulik for hvert barn. Vi ser er at det er viktig med et godt samarbeid med foresatte. korte dager fra starten og en gradvis overgang. Fra at foresatte er den trygge basen, til at vi som ansatte kan få være barnets trygge base når barnet er i barnehagen.
I starten sender vi både meldinger og bilder når barnet begynner å være alene. Vi vet at det kan være vanskelig for både barn og foresatte den første tiden når alt er nytt. Faste rutiner skaper trygge og gode rammer i hverdagen. Det skaper forutsigbarhet og vi ser at det er bra for barna.
Etter måltidet sover de minste barna i vogner ute. Vognen skal være et trygt sted hvor de kan få en pause og finne ro. Alle har egne vogner og poser de sover i. Vi har oppvarmet vognskur så vognene er alltid varme, og når barna sover er det alltid en ansatt sammen med dem.

Voksenrollen i barnehagen:

Den autoritative rollen går ut på at de voksne viser varme og omsorg overfor barnet, samtidig som de er tydelige. De voksne arbeider bevisst med å utvikle gode relasjoner til barnet og viser en aksepterende holdning ved å bygge gode relasjoner preget av respekt og varme. De voksne har klare forventninger og følger opp barnet på en tydelig måte når det gjelder grenser og normer. Samtidig må de voksne balansere dynamikken mellom relasjoner og krav: Mye krav og grenser krever tilsvarende gode relasjoner».

Årshjulet:

Vi har et metodisk verktøy som bygger på årsplanen, kommunens satsingsområder og rammeplanen.
Vi jobber i små grupper med språk, matematikk og IKT, lek, entreprenørskap og inkludering, og bærekraftig utvikling.

Tjøm:

De to siste årene før barna begynner på skolen får de være med minst en dag i uken til Tjøm. 12 barn og 2 voksne blir hentet med minibuss i barnehagen og kjørt ut til Tjøm. Her bruker vi kommunens hytte som base for lek og utforsking i området. Her kan vi klatre i trær og steiner, fiske krabber, oppleve vær og vind og få naturen tett inn på kroppen. Les mer om Tjøm naturgruppe her (pdf)

Trygt og godt barnehagemiljø:

Sammen med Nyplass skole er vi med i læringsmiljøprosjektet (2022-2024) som handler om inkluderende læringsmiljø.
Overordnet mål for prosjektet er å sikre trygge og gode barnehage- og skolemiljø uten mistrivsel og krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Vi arbeider med følgende temaer:

 • Forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser
 • Fremme og utvikle trygge og gode barnehage- og skolemiljø
 • Organisasjon og ledelse
 • Bygge positiv barnehage- og skolekultur
 • Regelverkskompetanse

Lekbasert læring:

I Hestehaven barnehage bruker vi «Lekbasert læring» som del av opplegget i førskolegruppa. Lekbasert læring er basert på den aller nyeste internasjonale forskningen knyttet til tidlig stimulering av tallforståelse, språk, selvregulering og sosiale ferdigheter. Det er et opplegg som skal gi barna best mulig grunnlag for skolen og gjøre overgangen mykere. Studier viser at barn i barnehage alder lærer best gjennom lek, da gjennom en kombinasjon av fri lek og veiledet lek (lekbaserte læringsaktiviteter tilrettelagt av voksne).
I vår barnehage er det 3 pedagoger som har tatt videreutdanning innen lekbasert læring.

Du kan lese mer om Hestehavens fokus på Livsmestring; inkludering, trivsel og robuste barn her (pdf).

Kosthold i barnehagen

Matrutiner i barnehagen inkluderer to måltider, med mulighet for frokost med medbrakt niste. 

 • Første måltid består hovedsakelig av hjemmebakt brød med variert pålegg. 
 • Det andre måltidet inkluderer hjemmebakt brød/knekkebrød, pålegg, og variert frukt/grønnsaker. Måltidene er supplert med smakedager for frukt, bær og grønnsaker. Barna oppfordres til å delta og smake på maten.
 • Varm mat serveres to ganger i måneden og en gang i måneden på Tjøm. Gruppene kan lage varm mat en gang i halvåret. 

Les mer om vår matplan for Hestehaven barnehage.pdf

Hvordan sørger vi for en god start i barnehagen

Ny i barnehagen:

For en god tilvenning til barnehagen oppfordres foresatte til å ta seg god tid i starten, med barnet på plass mellom 09:00–11:00 over 3–5 dager. Det er viktig å ha en dialog med barnehagen om tilvenningen, og det anbefales kortere dager i begynnelsen for en smidig tilvenning. Informasjon til foresatte om det å være ny i barnehagen kan leses her (pdf). 

Ved bringing og henting oppfordres foresatte til å ta en tydelig avskjed for å unngå usikkerhet hos barnet. Ved eventuelle utfordringer ved levering, er det viktig å kontakte personalet.
Det oppmuntres til å observere barnets lek ved henting, og det er ønskelig at foresatte følger barnet helt inn på basen for en trygg overgang. Det er også viktig å sørge for at personalet registrerer barnets avgang i systemet (IST).

Ved barnehageoppstart:

Før oppstart gjennomføres en førstesamtale med barnehagelærer for å få innsikt i barnets bakgrunn, interesser, og familiens situasjon.

Når det gjelder overganger innad i barnehagen, er det kun en overgang fra Solstrålen til stor base (Regnbuen eller Himmelblå). Solstråle-barn blir kjent med det nye området gjennom besøk gjennom hele barnehageåret. Det arrangeres også et foreldremøte våren før overgangen, som gir detaljert informasjon og mulighet for omvisning.

Dette gir en grundig og trygg overgang med tilstrekkelig tid for barn og foreldre til å bli kjent med det nye miljøet.

Les informasjonsbrosjyren vår om det å ha barn i Hestehaven barnehage (pdf).

Hvordan sørger vi for en god, trygg overgang fra barnehage til skole?

Overgangen fra barnehage til skole er støttet av et samarbeid mellom foreldre, barnehage, og skole. Informasjon om hvert barns behov og utvikling deles gjennom:

 • overgangsskjema barnehage-skole
 • ansvarsmøte med skolen
 • overgangsmøte og klassesammensetningsmøte
 • besøksdager og fadderordning på skolen
 • foreldremøte på skolen.

Det pedagogisk tilbudet siste året i barnehagen fokuserer på:

 • dialogisk lesing og språkutvikling
 • selvregulering og emosjonell mestring
 • matematikk, statistikk og lek med tall
 • sosial kompetanse og samspill
 • selvstendighetstrening for praktiske ferdigheter
 • motorisk utvikling.

Styrer, foreldrekontakt og andre kontaktpersoner

 • Styrer: Wibeke Michaelsen
 • Foreldrekontakter:
  • Avdeling Himmelblå: Trine Djuvik Haaland, e-post: trinedh@hotmail.com
  • Avdeling Regnbuen:  Anne Cecelie Havik, e-post: cec_ca@hotmail.com
  • Avdeling Solstrålen: Silje Sløgedal, e-post: silje_slogedal@icloud.com