Hvem skal du henvende deg til?

  • Dersom det er hendelser eller forhold i barnehagen du ikke er fornøyd med, bør du først ta dette opp med pedagogisk leder, styrer eller eier i barnehagen.
  • Dersom det gjelder saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen, kan disse legges fram for barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Du kan da henvende deg til en foreldrerepresentant som kan formidle saken videre.
  • Dersom saken ikke løses i barnehagen, kan forhold som handler om oppfyllelse av Barnehageloven meldes inn til barnehagemyndigheten i kommunen i form av en klage.

Hvordan klage

En klage kan handle om pedagogisk innhold, bemanning eller samarbeid med barnehagen. Alle barn skal ha et trygt og godt barnehagemiljø, jfr Barnehageloven §42. Dersom ansatte oppdager/blir klar over at et barn ikke har det trygt og godt, blir krenket, utestengt eller mobbet, har de plikt til å gripe inn og følge opp i tråd med rutiner for dette som barnehagen skal ha.

Klage kan sendes digitalt via sikker post: 

Send sikker post