Hvordan søke

Klikk her og fyll ut søknad om kommunal støtte til lag og foreninger

  • Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av foreningens arbeid og tiltak i kommunen. Videre skal foreningens størrelse og historikk kort beskrives.
  • Søknaden skal gi en begrunnelse for søknadssum og inneholde beskrivelse av hvordan midlene er tenkt brukt.
  • Det settes et øvre tak på tildelingsbeløpet til kr 50 000 pr enkelttildeling.
    Minimum 75% av midlene skal gå til tiltak og aktiviteter rettet mot barn og unge. 
  • Søknader som ikke er levert innen søknadsfristen vil ikke bli vurdert.
  • Mottakere av støtte skal innen tildelingsårets utgang levere rapport og regnskap over bruk av midlene.

Søknadsfrist

1. mars

Når får du svar på søknaden? 

Du vil få svar innen 1. mai.

Hvem kan søke

Alle lag og foreninger hjemmehørende i Lindesnes kommune kan søke. 
Tiltak som rettes mot sårbare grupper bør prioriteres. 
Tiltaket eller aktiviteten må videre være offentliggjort og åpent for alle.  

Søknader fra foreninger som driver på forretningsmessig basis vil ikke bli vurdert, ei heller fra organisasjoner som har til oppgave å ivareta medlemmers yrkesmessige interesser. 

Hvor mye kan du søke om

Du kan søke om maks kr. 50 000,-  pr. søknad. 

Bakgrunn

Lindesnes kommune har i budsjettet for 2023 bevilget kr. 1 250 000, øremerket «kommunal støtte til lag og foreninger".