Våre avdelinger og deres kontaktinformasjon

Avdelingen Andungen

 • Målgruppe: 0-3 år
 • Kapasitet: 14 plasser
 • Telefon: 91 69 26 66

Avdelingen Bekkeblom

 • Målgruppe: 1-4 år
 • Kapasitet: 18 plasser
 • Telefon: 91 69 26 65

Avdeling Nøkkerosa

 • Målgruppe: 3-6 år
 • Kapasitet: 18 plasser
 • Telefon: 91 69 26 64

Avdeling Dunkjevla

 • Målgruppe: 3-6 år
 • Kapasitet: 18 plasser
 • Telefon: 91 69 26 63

Dialog hjem - barnehage - hjem

Vi benytter oss av appen IST home til daglig informasjon. Vi vektlegger den daglige kommunikasjonen mellom foreldre og ansatte som skjer ved levering og henting av barna. I tillegg gjennomføres formelle og uformelle foreldresamtaler. Utover dette kan foreldre ta kontakt via telefon eller mail.

Gjennom IST-home appen kan du som foresatt blant annet:

 • registrere oppholdsplan
 • melde fravær og registrere fri/ferie
 • registrere henteavtale
 • kommunisere med personale
 • lese dagsaktuelle nyheter fra barnehagen
 • få tilgang til samtykker og søknader.

Planleggingsdager

Vi koordinerer våre planleggingsdager med ferie- og fridagene til Lindesnesskolene, og har følgende fastsatte planleggingsdager: 

 • 02.04.24
 • 10.05.24

Barnehagens beliggenhet

Barnehage ligger sentrumsnært på Malmø ved Kvisla og har et flott skogområde i nærmiljøet. Vi bruker området rundt oss til turer hvor barna får opplevelser i skog og mark. Vi har en flott gapahuk plass oppi skogen, kort gåavstand til mange av byens fasiliteter som Buen kulturhus, strender, Ulvsvika og ulike toppturer med utsikt over byen vår. I tillegg benytter vi oss av ulike lekeplasser i nærmiljøet.

Uteområdet har stor boltreplass for liten og stor. Vi har mulighet for å skjerme de minste ved behov. Ved siden av barnehagen har vi en ny oppgradert ballbinge som vi benytter oss av til lek og morsomme aktiviteter.

Våre fokusområder

Fremme vennskap og fellesskap

Gjennom utviklingsarbeid "fremme vennskap og fellesskap" har vi fokus på “å støtte barna til å oppleve vennskap, stoppe krenkelser og respektere egne og andres grenser”.

Målet er:

 • å ha glade, fornøyde barn som ønsker å komme i barnehagen
 • mindre konflikter
 • at barna tar vare på hverandre og inviterer hverandre med i lek.

Antimobbeprogram «Være sammen»

Vi har gjennom flere år arbeidet med antimobbeprogrammet «Være sammen». Være sammen ligger i bunn for vårt arbeid med å gi barna et trygt og godt barnehagemiljø. De ansatte skal gi barna et godt grunnlag for å være inkluderende og gode med hverandre, og lære dem å reflektere over egne handlinger og sin væremåte i møte med andre. 

Vi vil ha fokus på:

 • Voksenrollen i utelek med spesielt fokus på tilstedeværende og aktive voksne som bidrar og hjelper barna til god lek, samspill og inkludering.
 • At ansatte veileder hverandre, setter i gang aktiviteter og er bevisst på hvor de er og tilgjengeligheten deres til barna. Dette for å bli bedre i voksenrollen ute.

Språk og lesing

I tillegg har vi fokus på språk og lesing. Vi har barnehagebibliotek på hver enkelt avdeling som barna kan låne med seg bøker hjem fra og vi tar jevnlig turen til folkebiblioteket for å fylle på/ skifte ut bøker i barnehagen. Vi låner også bøker fra det flerspråklige bibliotek. Vi har spennende leseprosjekter og benytter dialogisk lesing, hvor barna inviteres til å være aktive deltakere i lesing av tekst. Vi har fokus på lesing i barnehage hverdagen.

Kvisla barnehage har et rikt mangfold som vi er veldig stolt av og som beriker barnehagen vår.
Vi ønsker at ALLE skal kjenne seg inkludert og føle tilhørighet hos oss.

Kosthold i barnehagen

Vi følger Helsedirektoratet retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. 

 • Frokost: For de barna som ønsker det så kan frokost spises i barnehagen på morgenen frem til kl. 8:30. Barna har da med seg egen niste. 
 • I barnehagen serverer vi et måltid midt på dagen. Som regel er det grovt brød, sunt pålegg, og vann/melk. Barn som er "ukas hjelper" deltar i forberedelse til 2. måltid. 
 • På ettermiddagen får barna frukt og knekkebrød. 
 • Det blir alltid servert ulike typer frukt og grønt til måltidene. 
 • En dag i uka serveres det varm mat (rulleres på byggene). Til barnas bursdag serveres det smoothie evet. frukt.

Vi er opptatt av å gi barna gode kostvaner og sunn mat. Mat som gir god tyggemotstand er viktig for utvikling av munnmotorikken. God munnmotorikk er viktig i forhold til språkutvikling/uttale. 
Barnehagen ønsker å vise barna at det er forskjell på hverdag og fest også når det gjelder mat. I barnehagen vil barna få noe godt å kose seg med til helt spesielle anledninger, som Lucia, nissefest, karneval, påskelunsj og lignende. 

Barna skal gis god tid ved måltidene. De skal oppleve at de får mulighet for å spise seg mette og at det skapes måltidsglede. Det legges til rette for at personalet gjerne spiser sammen med barna av flere årsaker. De er viktige rollemodeller for barna, det skapes gode dialoger mellom barn og voksne og trivsel er i fokus. Måltidene er også gode arenaer for å bygge relasjoner og oppmuntre barna til å smake på forskjellig mat.

Hvordan sørger vi for en god start i barnehagen?

Oppstart

Vi vektlegger et godt samarbeid med dere som foreldre ved oppstart i vår barnehage. Vi jobber etter en foreldreaktiv oppstartmodell med fokus på tilknytningsteori/trygghetssirkelen som handler om å møte barnet i deres følelser og skape trygghet. Vi vil på denne måte legge til rette for at det enkelte barn skal få en trygg og sikker havn i barnehagen, før det skal være alene her uten foreldre.

Vi ønsker at foreldre skal være tilstede i barnehagen minst de første 5 dager i oppstarten. Vi er opptatt av å ha en god dialog med foreldrene slik at vi får en god tilvenningsperiode for det enkelte barn. Oppstartmodellen tilpasses ut ifra barnets behov når det gjelder eldre barn (over 3 år) som ikke har gått i barnehage før, kommer fra annen barnehage, flerspråklige barn eller nyankomne til Norge.

Vi har førstesamtale med alle nye før oppstart i barnehagen. Her går vi blant annet gjennom innholdet i de fem tilvenningsdagene og poengterer viktigheten med å investere i oppstarten til de små.

Overgang mellom avdelinger

For at barna skal få en god overgang mellom avdelingene legger vi opp til besøk og felles aktiviteter/turer på tvers av avdelingene. Vi prøver å ha flere fokus når vi velger hvilken avdeling barnet skal gå på: vennskap mellom barna, alderssammensetning og kjønnsfordeling.

Når det er avklart hvilken avdeling barnet skal gå på, er personalet på «ny» avdeling bevisst på å prate og leke med barna som skal begynne på avdelingen. Vi har felles uteplass og felles utetid, og det er en fin arena til å bli kjent på tvers av avdelingene. Slik kan også foreldrene få treffe voksne fra den nye avdelingen, som dermed blir kjente ansikter. 

I juni får barn og foreldre invitasjon til besøksdag på ny avdeling. Barn som er tilbake fra ferie begynner på ny avdeling, hvis det lar seg gjøre. Det anbefales at foreldrene bruker litt tid på morgenen, for å være med barnet sitt på ny avdeling.

Hvordan sørger vi for en god, trygg overgang fra barnehage til skole?

Vi har gode overgangsrutiner som sikrer en trygg og god overgang fra barnehagen til skolen. Vi har et tett samarbeid med skolene. Vi blir invitert på lesebesøk og drar på luskebesøk i skolegården hvor vi spiser nista vår og leker i skolegården. Vi blir også invitert på besøk på SFO for å leke og se hvordan de har det der. 

Vi har samarbeid med skolens ledelse om inndeling av barna i klasser og har overgangsmøter med skole og foreldre, evt PPT for flere barn for å sikre at alle blir godt ivaretatt ved oppstart på skolen.

I barnehagen har vi en egen førskolegruppe der vi har en fast turdag og en førskolegruppedag i uka. Elementer og erfaringer fra tidligere deltakelse i Agderprosjektet tar vi med oss i arbeidet med førskolebarna (innen språk, matematikk, selvregulering og sosial kompetanse). Prosjektet bygger på begrepet “Lekbasert læring”, hvor vi lar barna lære gjennom fri lek og veiledet lek. Samspillet mellom barn og kompetente voksne har stor betydning for å stimulere viktige kompetanseområder før skolestart. 

For at barn skal få mulighet til å tilpasse seg godt både faglig og sosialt på skolen er det særlig viktig å stimulere sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk allerede i barnehagen. Vi vil legge til rette for aktiviteter, opplevelser og læring gjennom b.la. lek med tall, mengder, språk, begreper, bokstaver, sang og musikk. Alt for å sikre en god og trygg overgang til skolen.

GLEDE, HUMØR OG SAMHOLD skal være nøkkelord i vårt arbeid.

Styrer, foreldrekontakt og andre kontaktpersoner