Kriseteamet har spesialkompetanse og skal sikre at involverte parter i en krise mottar nødvendig psykososial helsehjelp. Teamet skal også sikre at berørte blir henvist videre til aktuelle instanser i helsevesenet dersom det er behov for det når krisearbeidet er avsluttet.

Psykososialt kriseteam består av fagpersoner med spesialkompetanse, som hovedsakelig har sitt daglige arbeid i avdeling for psykisk helse og rus og familiens hus/ familiesenteret. Kriseteamet ledes av kommuneoverlegen.

Kontakt kommunens psykososiale kriseteam

Kontakt Lindesnes legevakt, så vil de videreformidle kontakt med Kriseteamet. 116 117