Oppgaver

Ved store uønskede hendelser og kriser har kommunen et overordnet ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. 

Kriseledelsens oppgave er å:

  • Skaffe oversikt over hendelsen og hvilke konsekvenser den kan ha for kommunen og innbyggerne.
  • Lede, koordinere og prioritere kommunens samlede innsats og utnytte alle tilgjengelige ressurser.
  • Iverksette nødvendige tiltak for å forebygge og begrense skader.
  • Bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner.
  • Informere ansatte, befolkning, næringsliv og media om situasjonen.
  • Vurdere behov for bistand fra andre offentlige etater, nabokommuner, frivillige organisasjoner eller næringsliv.

Informasjon til innbyggerne

Dersom det oppstår en krise eller uønsket hendelse i Lindesnes kommune vil vi bruke kommunens nettside og Facebook for å informere innbyggerne og andre. Ved større hendelser vil vi også bruke media, pressekonferanser og vurdere bruk av SMS-varsling.


Følg oss: 

Følg Lindesnes kommune på Facebook.png  Følg Lindesnes kommune på instagram