Retningslinjer Lindesnes kommunes kulturpris.

Formål

Lindesnes kommunes kulturpris er kommunens høyeste æresbevisning. Prisen har som formål å berømme en spesiell innsats for kommunens kulturliv og/ eller markere kunstnerisk virksomhet av stor betydning. Prisen skal bidra til å sette fokus på kultur og inspirere til kulturell aktivitet.

Kriterier

 • Prisen deles ut til en person, institusjon eller forening som tilhører og har sitt virke i Lindesnes kommune, og som gjennom mange år har gjort en særlig fortjenstfull innsats for kulturlivet i kommunen. Bakgrunnen for kandidaturet skal vurderes mot hele det utvidede kulturbegrep.
 • Dersom prisen gis til en kunstner med virksomhet av stor betydning, er det nok å være født, oppvokst eller bosatt i kommunen.
 • Personer som gjennom tilsetting i Lindesnes kommune har gjort en fortjenstfull innsats for kulturlivet i kommunen i embeds medfør, kan ikke tildeles prisen.

Utvelgelsesform

 • Gjennom kunngjøring i pressen og på internett hvert år, innbys alle til å komme med forslag på kandidater. Skriftlig begrunnet forslag sendes kommunen innen 1. oktober. Rådmannen har ansvar for utlysing, saksforberedelser og saksutredning. Rådmannen kan fremme forslag til juryen. Dokumentene i forbindelse med forslagene og behandlingen av disse, underlegges utsatt innsyn etter offentleglova § 5, 3.ledd, til etter at tildelingen er offentliggjort. Etter dette tidspunkt er dokumentene offentlige på vanlig måte, i den utstrekning det ikke må gjøres unntak for opplysninger underlagt taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13, jfr. offentleglova § 13.
 • Innkomne forslag, og kun disse, vurderes av en jury. Juryen består av formannskapet.
 • Juryen/formannskapet tildeler prisen. Juryen/formannskapet skal behandle saken i lukket møte i den utstrekning det er nødvendig av personhensyn, jfr. kommuneloven § 31 nr. 4. Juryen/formannskapet kan ellers vedta å behandle saken i lukket møte dersom andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det, jfr. kommuneloven § 31 nr. 3. Slikt vedtak må i tilfellet gjøres for hvert møte.
 • Kulturprisen kan deles ut hvert år. Juryen kan imidlertid vedta å ikke tildele et år dersom det etter juryens mening innen fristen ikke foreligger egnede kandidater.
 • Det skal tilstrebes at kulturprisen deles ut til like mange kvinner som menn.

Kulturprisen

Prisen skal være et kunstverk, fortrinnsvis av en kunstner med sterk tilknytning til Lindesnes kommune. Pris på kunstverket er fastsatt av formannskapet og er for tiden inntil kr 20.000,-. Utdelingen skjer på et egnet arrangement og foretas av ordføreren samme år, og da gjerne sammen med Ungdommens kulturstipend og Årets navn.

Endring av retningslinjer

Formannskapet kan vedta endringer av disse retningslinjer.

Retningslinjer for «Årets Navn»

Formål

Prisen Årets Navn har som formål å påskjønne initiativ, tiltak og personlig engasjement som på en særskilt positiv måte bidrar til å styrke fellesskapet og øke livskvaliteten for innbyggerne de siste 12 måneder.

Kriterier

Prisen deles ut til en person, institusjon eller forening som tilhører og har sitt virke i Lindesnes kommune, og som på en særlig positiv måte har bidratt til økt livsglede og livskvalitet for innbyggerne i kommunen.

Utvelgelsesform

 • Gjennom kunngjøring i pressen og på internett hvert år, innbys alle til å komme med forslag på kandidater. Skriftlig begrunnet forslag sendes kommunen innen 1. oktober.
 • Rådmannen har ansvar for utlysing, saksforberedelser og saksutredning. Rådmannen kan fremme forslag til juryen.
 • Dokumentene i forbindelse med forslagene og behandlingen av disse, underlegges utsatt innsyn etter offentleglova § 5, 3.ledd , til etter at tildelingen er offentliggjort. Etter dette tidspunkt er dokumentene offentlige på vanlig måte, i den utstrekning det ikke må gjøres unntak for opplysninger underlagt taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13, jfr. offentleglova § 13.
 • Innkomne forslag, og kun disse, vurderes av en jury. Juryen består av formannskapet.
 • Juryen/formannskapet tildeler prisen. Juryen/formannskapet skal behandle saken i lukket møte i den utstrekning det er nødvendig av personhensyn, jfr. kommuneloven § 31 nr. 4. Juryen/formannskapet kan ellers vedta å behandle saken i lukket møte dersom andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det, jfr. kommuneloven § 31 nr. 3. Slikt vedtak må i tilfellet gjøres for hvert møte.
 • Årets Navn kan deles ut hvert år. Juryen kan imidlertid vedta å ikke tildele et år dersom det etter juryens mening innen fristen ikke foreligger egnede kandidater.
 • Det skal tilstrebes at Årets Navn deles ut til like mange kvinner som menn.

Årets Navn:

Årets Navn er et fast kunstverk. Pris på kunstverket er fastsatt av formannskapet og er for tiden på inntil kr 10.000. Utdelingen skjer på et egnet arrangement og foretas av ordføreren samme år, og da gjerne sammen med kulturprisen og kulturstipendet.

Endring av retningslinjer

Formannskapet kan vedta endringer av disse retningslinjer.

Retningslinjer for Ungdommens kulturstipend

Formål

Lindesnes kommunes kulturstipend for ungdom har som formål å fremme og inspirere talentfulle utøvere innenfor det utvidede kulturbegrepet til videre vekst og utvikling.

Kriterier

Søkeren må være bosatt i, eller ha sterk tilknytning til kommunen. Kulturstipendet skal benyttes til videreutdanning og utvikling, og søknaden skal inneholde en plan med begrunnelse for bruken av stipendet. Søkere må være i aldersgruppen 15 – 25 år.

Utvelgelsesform

 • Gjennom kunngjøring i pressen og på internett hvert år, innbys alle til å søke på kulturstipendet. Skriftlig begrunnet søknad sendes kommunen innen 1. oktober.
 • Rådmannen har ansvar for utlysning, saksforberedelser og saksutredning. Rådmannen kan fremme forslag til juryen.
 • Innkomne søknader, og kun disse, vurderes av en jury. Juryen består av formannskapet. Rådmannen har vanlig møte- forslags- og talerett.
 • Juryen/formannskapet tildeler stipendet.
 • Kulturstipendet kan deles ut hvert år. Juryen kan imidlertid vedta å ikke tildele stipend et år dersom det etter juryens mening innen fristen ikke foreligger egnede søknader.
 • Tildeling av kulturstipend er ikke enkeltvedtak ihht forvaltningsloven §2, og avslag på søknad kan derfor ikke påklages.
 • Det skal tilstrebes at kulturstipendet deles ut til like mange kvinner som menn.

Kulturstipendet

Stipendet er et pengebeløp fastsatt av formannskapet, for tiden 3 stipend à kr. 15.000,-.
Utdelingen skjer på et egnet arrangement og foretas av ordføreren samme år, og da gjerne sammen med kulturprisen og Årets Navn.

Endring av retningslinjer

Formannskapet kan vedta endringer av disse retningslinjer.