Når må du søke om serveringsbevilling?

Hvis du planlegger å starte et sted hvor det serveres mat og/eller drikke må du søke kommunen om serveringsbevilling. Hvis det skal serveres alkoholholdig drikke må du i tillegg søke om skjenkebevilling.

Serveringsbevilling gis til selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet.

Søknad om serveringsbevilling behandles etter bestemmelsene i serveringsloven.

Slik søker du

Du søker via digitalt skjema: Serveringsbevilling

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

  • Firmaattest
  • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
  • Adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte
  • Bygningen skal være godkjent til formålet
  • Ved framleie må tillatelse til framleie og framleiekontrakt sendes inn
  • Plantegning av serveringslokalet inne og ute
  • Grunneiers tillatelse til uteservering
  • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis det søkes om bevilling etter eierskifte
  • Det legges ved skatteattest for bevillingssøker, eiere, daglig leder og andre som har vesentlig innflytelse på driften. 

Øvrige opplysninger fylles inn i skjemaet. Mer at det må opplyses om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, dersom driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper.

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknader om bevilling som gjelder sommeren er 15. mai.

Det tar mellom 4-8 uker å saksbehandle ferdig søknader, og skal vi rekke det før saksbehandler tar ferie må vi ha det innen 15. mai.
Er det søknader som behandles politisk er det mulig å rekke det dersom de kommer før 15. juni.

Våre forventninger

Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet. Daglig leder må være over 18 år og ha bestått etablererprøven.

Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv., jf. serveringsloven § 6.

De involverte må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.

Før søknaden behandles blir den sendt på høring til politiet, skatteoppkreveren og skatteetaten og andre relevante høringsinstanser for å avklare om de involverte oppfyller vandelskravene.

Behandling av søknaden

I Lindesnes kommune har rådmannen delegert myndighet til å fatte vedtak om serveringsbevilling.

Kommunen har skjønnsmessig adgang til å avslå en søknad om serveringsbevilling. Det vil si at søknaden kan avslås selv om de ovennevnte kravene til de involverte er oppfylt.

Kommunens vedtak om å gi bevilling eller avslå en søknad kan påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak. Klageinstansen er Fylkesmannen i Agder.