Søk tilskudd

Du søker via digitalt søknadsskjema: Næringsfond.

Her blir du bedt om blant annet en enkel prosjektbeskrivelse med budsjett og finansieringsplan. Du må vedlegge skatteattest. Denne kan bestilles via Skatteetaten.

Hvorfor har kommunen et eget næringsfond?

Kommunestyret setter årlig av et beløp til et næringsfond som den lokale næringen kan søke tilskudd fra. Formålet er å stimulere til innovasjon, nyskaping og etablering, samt opprettholde og tilrettelegge for arbeidsplasser i kommunen.

Når kan du søke?

Det kan søkes om midler fra fondet hele året.

Når behandles søknaden?

Søknader behandles fortløpende.

Hvem kan søke?

  • Etablerer av bedrift i hele Lindesnes kommune 
  • Bedrifter med fysisk anlegg/tilhørende i Lindesnes kommune, og støtten skal anvendes i Lindesnes  
  • Næringsforeninger  
  • Kommunen selv  

Hva kan du søke støtte til?

  • Utvikling, etablering eller tilrettelegging av arbeidsplasser, infrastrukturtiltak, samarbeidstiltak ol.  
  • Tiltak som legger til rette for utvikling og vekst

Søknader som stimulerer til flere arbeidsplasser og innovasjon vil prioriteres.  
Inntil 50 % av fondet kan benyttes til støtte til enkeltbedrifter  

Omfattes ikke bedriften din av den statlige tiltakspakken?

Etablerte bedrifter som ikke omfattes av den statlige tiltakspakken, og som kan dokumentere at de enten får ansatte raskere tilbake fra permitteringer eller unngår oppsigelser, kan søke om støtte. 

Støtten skal gå til interne utviklingsprosjekt med økt behov egeninnsats og egenkapital i prosjektet. Bedriftene må vise til en positiv utvikling siste 3 år.  

Det kan ikke søkes om støtte til vedlikehold eller generelle driftsoppgaver.

Hvor mye kan du søke om?

Hovedregelen er at det settes krav til at de som søker kan finansiere tilsvarende beløp de søker i støtte, som egenfinansiering.   

Midlene kan ikke benyttes i strid med nasjonale og internasjonale lover og regler, eller slik at det bidrar til konkurransevridning i disfavør av annen næringsvirksomhet i kommunen. 

Tilsagn er gyldig i inntil 6 måneder etter at det gitt. 

Søknadsbehandling

  • For inntil to millioner av fondet, behandler rådmannen søknadsbeløp under 300.000.  
  • Søknader over 300.000 saksbehandles av rådmannen, og vedtas av Formannskapet.  

Alle søknader rapporteres om til formannskapet. Der kommunen selv søker, skal saken alltid behandles av Formannskapet. 

Hvordan utbetales støtten?

Du som søker må sende inn krav om utbetaling: 

  • 50 % kan utbetales ved oppstart av prosjekt 
  • resterende utbetales ved ferdigstillelse av prosjekt, dokumentasjon må vedlegges 

Utbetalt tildeling kan kreves tilbakebetalt dersom prosjektet ikke fullføres som omsøkt.