Slik søker du

For vedtak om spesialundervisning må det foreligge en faglig vurdering av elevens særskilte behov. Det er den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) som utarbeider slik vurdering.

Hvem har rett til spesialundervisning?

Voksne har rett til spesialundervisning dersom de:

 • ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige opplæringstilbudet for voksne
 • har særlige behov for opplæring for å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter
 • har behov for fornyet opplæring på grunn av sykdom, skade eller ulykke

Mulige årsaker kan være

 • synsvansker
 • hørselsvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • psykisk utviklingshemmet
 • psykiske lidelser
 • ervervet skade

Skolen utreder for lese- og skrivevansker og tilbyr kveldsundervisning for voksne med lese- og skrivevansker en gang i uken.

Hva koster det?

Det er gratis.

Voksnes rett til grunnleggende opplæring

 • Lov om grunnskolen og den videregående opplæring gir voksne som har behov for grunnskoleopplæring og/eller spesialundervisning på grunnskolens område, rett til slik opplæring.
 • Voksne har også rett til rådgivning for å kartlegge hvilket tilbud den enkelte har behov for