Enkel tilgang til ny og aktuell litteratur er viktig for å få dagens barn og unge, foresatte og ansatte i Oppvekstsektoren til å engasjere seg i språk, lesing og skriving. Derfor satses det på å utvikle bibliotek på flere arenaer i Lindesnes kommune; bibliotek på alle helsestasjoner, bibliotek i alle barnehager og bibliotek på alle skoler.

Høytlesing, positive holdninger til lesing, verdsetting av lesing og utvikling av gode lesevaner er nøkkelfaktorer for å utvikle leseglede og leseengasjement! Leseengasjement er forankret i både kommune- og regionplan:

Bedre sammen om lesing 2021-2032: tiltaksplan 0-16 år

Målsettinger

 • Tiltaksplanen Bedre sammen om lesing skal samle barnehagene, skolene og familiens hus i Lindesnes kommune til en felles forståelse av, og satsing på, språk, lesing og skriving.
 • Tiltaksplanen Bedre sammen om lesing skal støtte ansatte i oppvekst i Lindesnes kommune til å gjennomføre felles tiltak for språk, lesing og skriving som er forankret i teori, forskning og lokale-, regionale- og nasjonale planer og styringsdokumenter. 
 • Tiltakene i planen Bedre sammen om lesing skal øke sannsynligheten for at alle barn og unge i Lindesnes kommune, uavhengig av sosioøkonomisk status og kjønn, blir kompetente lesere som kan forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i skrevne tekster, slik at de kan nå sine mål, utvikle sine kunnskaper og evner, og delta i samfunnet.

Innhold

Tiltaksplanen består av to hoveddeler; tiltaksområder og vedlegg.

 • 5 tiltaksområder;
  • Bad i bøker, 0-6 år
  • Overgang fra barnehage til skole
  • Begynneropplæring i lesing og skriving, 1. trinn
  • Dialogisk lesing, 1.-10. trinn
  • Leseengasjement, 1.-10. trinn
 • 14 vedlegg; støttemateriell og «kopieringsoriginaler» som tilhører de 5 tiltaksområdene.

Leseprosjektet READ Agder

Agderkommunene satser på lesing gjennom et 4-årig leseprosjekt! Dette er et nytt og unikt leseprosjekt, og det etableres i Agder som første region i Norge. READ er prøvd ut og utviklet med stor suksess i Aarhus, Danmark. Lindesnes kommune er med i READ Agder i pulje 1 med oppstart høsten 2021.

Målsettinger

Formålet med leseprosjektet READ Agder er å gi økt leseglede blant barn og unge, og støtte foreldres involvering i barnas lesing. Målene er:

 • Utprøving av ny metode for økte leseferdigheter for barn og unge som innebærer strukturer for samarbeid mellom barnehage/skole og hjem
 • Økt leseglede og leseengasjement blant barn og unge
 • Støtte opp om leseglede og nysgjerrighet som grunnlag for all videre læring
 • Bidra til at foreldre blir tryggere på å involvere seg i barn og unges lesing
 • Støtte opp om høytlesing og betydningen av dialogisk lesing i barnehage, 1. og 2.klasse
 • Medvirke til gode levekår og tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse på Agder.

Målgrupper

Målgrupper er barn og unge, foreldre, ansatte i barnehager og skoler og barnehage- og skoleeiere.

Målgruppe for oppstart av READ Agder er:

 • barn 4-5 år i barnehage og deres foreldre/foresatte
 • elever i 1. og 2. klasse i grunnskolen og deres foreldre/foresatte

Målgruppe for videreføring READ Agder i løpet av prosjektperioden 2021-2024 er:

 • barn 1-3 år i barnehage og deres foreldre/foresatte
 • elever i 3.-7. klasse og deres foreldre/foresatte.

Hvordan vil READ se ut i praksis?

READ handler om å tilgjengeliggjøre bøker og veiledningsmateriell for barn og foreldre.

Sammen skal dette understøtte:

 • foreldrene i å lese sammen med sine barn daglig
 • samtalen om innholdet i tekstene (før, under og etter lesingen) – dialogisk lesing
 • høytlesing i barnehage og 1. klasse med fokus på tekstforståelse
 • lesetreningen på 2-7 trinn med fokus på leseforståelse
 • lysten og interessen for skriftspråket
 • stå-på-vilje/iherdighet

Det velges ut 5-6 bøker for barnehagen og per trinn. Bøker og veiledningsmateriell leveres ut i en «lesebag». Bøkene leveres tilbake, veiledningsmateriellet beholdes. Når alle bøkene er lest, må foreldre bruke sitt lokale helsestasjonsbibliotek, barnehagebibliotek, skolebibliotek og/eller folkebibliotek for den videre lesingen.

Prosjektledelse

Prosjekteier og prosjektleder vil være KS Agder. Styringsgruppe for prosjektet vil være RKG Oppvekst og utdanning Agder hvor alle Agderkommunene er representert. I RKG Oppvekst og utdanning deltar også Agder fylkeskommune, Universitet i Agder, Statsforvalteren i Agder, Utdanningsforbundet Agder og KS Agder.

READ-prosjektet blir gjennomført med egeninnsats fra kommunene og finansielle bidrag fra: Sørlandets Kompetansefond, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, Agder fylkeskommune, Statsforvalteren i Agder.

Koordinering av prosjektet:

Det er ansatt to prosjektkoordinatorer for READ Agder:

Skolebibliotekutvikling: Bedre sammen om leseglede og skolebibliotek

Lindesnes kommune har mottatt tilskudd fra Utdanningsdirektoratet for å styrke skolebibliotekets arbeid med lesestimulering på barneskolene. Tilskuddet gjelder for skoleåret 2021/22.

Målsettinger

 • Støtte opp om, og gjennomføre, tiltak fra tiltaksplanen
 • Utvikle skolebiblioteket slik at det bidrar til:
  • Leseglede for alle elevgrupper og i alle fag
  • Inkludering; en inkluderende arena som tar hensyn til elevenes ulike forutsetninger og behov
 • Øke lærernes kompetanse i pedagogisk bruk av skolebiblioteket
 • Styrke samarbeidet mellom skolebibliotekene og folkebibliotekene.

Virkemidler

 • Lærende nettverkssamlinger for skolebibliotekarene (barne- og ungdomstrinnet) og folkebibliotekarene
 • Økt personalressurs til skolebibliotekarene på barnetrinnet
 • Økt stillingsprosent for rådgiver språk, lesing og skriving i Oppvekstsektoren for 2021/22.

Styringsgruppe for satsingsområdet språk, lesing og skriving

 • Trine Ruud, enhetsleder barnehage, Oppvekst
 • Erik Tronstad, fagsjef skole, Oppvekst
 • Agnethe Hinna Hovdenak, enhetsleder familiens hus, Oppvekst
 • Anne Bjertnes, Utdanningsforbundet
 • Astrid Møll Vårdal, pedagogisk utviklingsveileder, PPT/Kompetansesenter sør
 • Kine Antonsen, pedagogisk utviklingsveileder, PPT/Kompetansesenter sør
 • Line Hansen Hjellup, rådgiver språk, lesing og skriving, Oppvekst