Deltakere

Ansatte i barnehage, skole, helsestasjon og kommunens støttetjenester har som fremste formål å sørge for at det enkelte barn får muligheter for en utvikling og utdanning i tråd med barnets forutsetninger.

Hver og en sitter med generell og spesifikk kompetanse for å sørge for at barnet får disse mulighetene, og sammen danner de et profesjonelt nettverk som skal sikre barnets beste.

Stafettloggen er et digitalt samhandlingsverktøy som skal forenkle den profesjonelle samhandlingen mellom de ulike faggruppene – slik at de ivaretar helheten i tjenesteytelsen, og tar ut det fulle potensiale i sin kompetanse.

Stafettloggen gir en tids- og innholdsmessig oversikt over initiativer og beslutninger som er tatt i forhold til et barn/ungdom som har behov for ekstra innsats.

Eierskap og ansvar

Foresatte skal ha tilgang og eierskap til loggen, og den bør fungere som en avtale rundt innsatsen for barnet.

Stafettloggen fremmer tverrsektorielt samarbeid, som sikrer at barnet får den innsats det har behov for, og gir en oversikt over ansvarlig for iverksetting og evaluering av tiltak.

Stafettloggen gir en oversikt over ulike aktører som er aktuelle i innsatsen rundt barnet, og gir et overblikk over de ulike aktørers kompetanse og muligheter.