Hva er tilbakestrømming og hvordan oppstår det?

Tilbakestrømming oppstår når vann trykkes eller suges tilbake til det offentlige vannledningsnettet fra abonnentens rørsystem. Tilbakestrømming kan forårsake forurensning av drikkevannet i hovedledningene som forsyner andre abonnenter.

Det er to hovedgrunner til at tilbakestrømming oppstår:

 • Trykket i vannledningene forsvinner slik at væske suges ut på nettet, f. eks. ved et ledningsbrudd, (hevertprinsippet).
 • Abonnenten har utstyr som operer ved et høyere trykk enn trykket på vannledningen. En feil manøvrering kan gjøre at vann trykkes/pumpes ut på nettet, f. eks. ved bruk av en høytrykkspyler eller annet trykkøkningsutstyr.

Alle installasjoner som er koblet til vannledningsnettet kan utgjøre en fare for forurensning hvis ikke korrekt tilbakestrømmingsbeskyttelse er installert.

Hvem er ansvarlig for at tilbakestrømssikringen er på plass?

Etter Lindesnes kommunes vedtatte «Standard abonnementsvilkår» er det abonnenten som er ansvarlig for installert tilbakestrømssikring i sine hjem.

Hvordan sikrer man seg for tilbakestrømming?

For å sikre seg mot tilbakestrømminger må det installeres korrekte tilbakestrømssikring ved hovedvanninntaket, rett etter innvendig hovedstoppekran og før første røravstikker. 

Hva slags type tilbakestrømssikring skal man installere?

Forurensningsgraden en tilbakestrømming kan medføre avhenger av hva slags væske som er på det interne rørsystemet og som kan føres tilbake på det offentlige vannledningsnettet. Væsker inndeles i ulike væskekategorier ut ifra hvilken forurensningsgrad de kan medføre ved tilbakestrømming, hvor væskekategori 5 er den mest kritiske.

 • Tilbakestrømssikringen skal være godkjent for høyeste væskekategori som vannet i abonnentens rørsystem kan komme i kontakt med.
 • Hvis alle tappepunkt og utstyr på abonnentens rørsystemer er sikret i henhold til sin væskekategori, kan det monteres en kontrollerbar kategori 2 (EA-ventil) ved hovedinntaket.
 • For vanlige bolig-enheter med dagligdagse sanitære forhold gjelder i all hovedsak væskekategori 2 og 3.
 • Kommunen anbefaler også at interne tappepunkter sikres mot tilbakestrømming iht. sin væskekategori, for å unngå intern forurensning av vannet.

Væskekategori

Beskrivelse

Eksempel

Minimumskrav til tilbakestrømmingsbeskyttelse

5

Væske som utgjør en helserisiko fordi den kan inneholde bakterier, virus eller parasitter.
 • Drikkevannsinstallasjoner i forbindelse med landbruk og husdyrhold.
 • Vanningsanlegg i drivhus med resirkulering.
 • Biologiske laboratorier.

 

Luftgap (Brutt vannspeil) 
AA «Uinnskrenket luftgap» 
AB «Luftgap med ikke-sirkulært overløp».

 

4

Væske som utgjør en helsefare fordi den kan inneholde ett eller flere giftige eller svært giftige stoffer. Samt. også radioaktive, mutagene eller kreftfremkallende stoffer.

 • Vaskeanlegg/vaskehaller hvor det benyttes kjemikalier. 
 • Kjemisk- og prosessindustri.
 • Kjemiske laboratorium.
 • Nedgravde vanningssystemer.
 • Sprinkleranlegg med og uten tilsetninger*

 

BA-ventil  «Tilbakestrømssikring med kontrollerbare trykksoner».

3

Væske som utgjør en viss helserisiko fordi den kan inneholde ett eller flere skadelige stoffer.

 • Varme- og kjøleanlegg.
 • Vanningsanlegg i drivhus uten resirkulering.
 • Badekar med innløp under kanten av karet. 
 • Kran med slangekobling (hagekran/utekran)

 

CA-ventil  «Tilbakestrømssikring med ikke-kontrollerbare trykksoner». 
GA-ventil  «Mekanisk avbryter». 
DA-ventil  «Vakuumventil».

 

2

Drikkevann som ikke utgjør noen helsefare. Vannet kan ha endret smak, lukt, farge eller temperatur.
 • Vanlige sanitære installasjoner ((eks. kran med slangekobling (hagekran/utekran))
 • brus- og kaffemaskiner.
EA-ventil  «Kontrollerbar tilbakestrømssikring».

1

Rent drikkevann, direkte fra ledningsnett. 

 

  Krever ingen sikring.

*Hvis vanntilførselen til sprinkleranlegget er tilkoblet i kum, skal det installeres en EA-ventil utvendig i kummen og en BA-ventil innvendig i bygget så nær grunnmur som mulig etter innvendig hovedstoppekran. (Dette fordi BA-ventiler ikke har godt av å bli plasseres utendørs).

Montering og plassering samt andre installasjoner ved hovedinntak

 • Tilbakestrømssikring skal monteres ved hovedinntaket for vann, rett etter innvendig stoppekran og før første røravstikk.
 • Tilbakestrømssikring skal være plassert slik at det er mulig å komme til, for kontroll og vedlikehold. 

Merk at reduksjonventil her skal installeres for alle nye abonnenter og anbefales installert for alle eksisterende abonnenter dersom kommunalt trykk ved innvendig hovedstoppekran er på over 6 bar.

Figur 1: Viser en skjematisk tegning av et vanninntak med installert tilbakestrømssikring.
Figur 1: Viser en skjematisk tegning av et vanninntak med installert tilbakestrømssikring.

Viktig å huske på at ekspansjonskar kan være nødvendig

Når vann blir varmet opp (i bereder og/eller i romtemperatur) utvider det seg. Ved etablering av tilbakestrømssikring vil det bli økt trykk internt på rør-anlegget. Det burde derfor alltid monteres ekspansjonskar i forbindelse med montering av tilbakestrømssikring. Nye varmtvannsberedere kan ha dette integrert i selve berederen, men beredere av eldre dato mangler dette.

Figur 3: Eksempel på et ekspansjonskar.
Figur 3: Eksempel på et ekspansjonskar.

Hva er kravet til kontroll og vedlikehold?

 • Det er huseiers ansvar at utstyret blir kontrollert og vedlikehold.
 • BA-ventiler og EA-ventiler skal kontrolleres årlig.
 • De andre typene skal kontrolleres og vedlikeholdes som angitt av leverandøren. Hvis ikke annet er angitt fra leverandør skal det gjøres en årlig kontroll.
 • Vi anbefaler at eier fører en journal over utførte arbeider.

Oppfølging fra kommune og dokumentasjon i etterkant

Kommunen vil foreta sporadiske kontroller både i enkeltboliger og større anlegg.

Ved en eventuell nyinstallasjon av tilbakestrømssikring skal kommunen ha oversendt bildedokumentasjon fra utførende rørleggerfirma på epost.  
Eposten skal oversendes med emne: «Tilbakestrømssikring, adresse, eier».

Klikk og send e-post til vannmaler@lindesnes.kommune.no