Hvor mange vannmålere?

Kommunen bestemmer hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha, samt type, størrelse og plassering på vannmåleren. 

Dersom eksisterende eiendom med vannmåler blir oppdelt i nye eiendommer, skal hver av de nye eiendommene ha egen vannmåler.

Hvem kan installere eller vedlikeholde vannmåler?

Kommunen skal godkjenne den som skal stå for installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måleren.

Hvor kan du hente vannmåler?

Vannmålerskjema fylles ut av godkjent rørlegger ved henting av vannmåler hos teknisk drift på Doneheia 45 i Mandal, eller på innbyggertorvene på Vigeland og Øyslebø.

Når skal vannmåleren være installert?

Vannmåler for ny eiendom skal være installert senest når det gis midlertidig brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk, og for eksisterende eiendom når den tilknyttes offentlig vann- og avløp.

Blir ikke dette gjort, skal abonnenten betale stipulert årsgebyr etter § 9-6 i lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr.

Hvem eier vannmåleren?

Ved installasjon av ny vannmåler skal kommunen stå som eier av denne.

Installasjonskostnader dekkes av abonnenten. For anskaffelse og vedlikehold av vannmåleren betales en årlig leie. Pris for leie av vannmåler fremkommer av gebyrregulativet.

Blir en vannmåler borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg retten til å kreve full erstatning for tap eller skade.