Trafikksikkerhetsplanen 2024-27

Trafikksikkerhetsplanen skal beskrive utfordringene kommunen har lokalt og hvilke mål og tiltak som kan bidra til å løse utfordringene.    

Rådmannen er ansvarlig for kommunens trafikksikkerhetsarbeid og rådmannens ledergruppe er styringsgruppe for planarbeidet. 
Administrativ arbeidsgruppe er Tormod Try (Teknisk drift/Avdeling kvalitet og utvikling), Marthe Skisland (Teknisk forvaltning/planavdeling), Guro Torhildsdatter (Rådmannens stab).  
Kommunens trafikksikkerhetsgruppe er referansegruppe. 
Resurser fra politi, Nullvisjonen, skole og rådmannens stab bidrar i arbeidet.   

Planprosessen

Arbeidet med kommunens trafikksikkerhetsplan 2024-27 har oppstart høsten 2023 og planen forventes vedtatt av kommunestyret innen sommeren 2024. 

 • August- oktober 2023: Administrativ arbeidsgruppe lager kunnskapsgrunnlag med utfordringsbilde.
 • November/desember 2023, januar 2024: Medvirkning og innspill fra innbyggere  
 • November-februar 2024: bearbeide resultat fra medvirkning og innkomne innspill 
 • Januar- april 2024: skrivearbeid og involvering/medvirkning for rådene  
 • April -juni 2024: behandling i råd og utvalg. 

Hvordan kan innbyggere medvirke i planprosessen?

I løpet av november kan innbyggere registrere innspill til fysiske trafikksikkerhetstiltak i en digital kartløsning på kommunens hjemmeside. Vi annonserer når denne løsningen er på plass.  

I november gjennomføres medvirkningsverksted med FAU og elevråd ved Blomdalen og Furulunden skoler, og velforeninger knyttet til Vestnes og Sanden, i samarbeid med skolene.       

Kommunens roller og oppgaver

Kommunen har flere roller og oppgaver som innebærer direkte eller indirekte muligheter til å bedre trafikksikkerheten, som:  

 • planmyndighet  
 • skole- og barnehageeier  
 • arbeidsgiver  
 • transportkjøper  
 • folkehelseaktør (ved å forebygge sykdom og skade hos innbyggerne)  
 • vegeier.  

 Kommunens trafikksikkerhetsarbeid omfatter alle disse områdene.