TVIST-veiledningsteamet

TVIST-veiledningsteamet består av to fagpersoner fra Familiens Hus 0-24. Veiledningsparet er sammensatt ut fra behov, og de utarbeider en tidsplan for tiltaket. Planen godkjennes av skolens ledelse/styrer av barnehagen før den iverksettes. 

Formål

Tiltaket skal på et så tidlig tidspunkt som mulig, for å hindre at problemene utvikler seg. Tiltaket er på systemnivå, og retter seg mot personale i barnehagen/klassen/teamet. TVIST er et av tiltakene Lindesnes kommune har utarbeidet for å imøtekomme regjeringens satsning på å styrke det tverrfaglige samarbeidet i og rundt barnehager og skoler, samt bedre samordning av PP-tjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Omfang

Oppvekstteamet kan vurdere TVIST som tiltak for innmeldte saker. To ansatte fra Familiens Hus 0-24 kan sammen observere i aktuell klasse/barnehage, inntil to ganger uten henvisning til tjenester i Familiens Hus 0-24. Forslag til tiltak drøftes med barnehagens- eller skolens ledelse etter endt observasjon. Forslag til tiltak drøftes med barnehagens- eller skolens ledelse etter endt observasjon.