Videre i meldingen fremgår det at:

"På grunn av arbeidets art, vil vi være avhengig av å benytte motorkjøretøy for nødvendig
transport av utstyr og mannskap. Transporten vil foregå langs eksisterende stolpetraseer/
og fra/til offentlig vei, og vi vil med dette også varsle om bruk av ATV og
beltegående kjøretøy langs eksisterende tele/el-linjer i kommunen, med hjemmel i
motorferdselloven § 4 første ledd bokstav b."